<
>
  • Novetats NGEU
  • Informa&apos;t sobre els fons
  • Cercador d&apos;ajudes
  • Articles NGEU
  • CaixaBank Talks NGEU

Novetats NGEU

Novetats, avenços i publicacions sobre convocatòries, PERTE i vies d'accés als fons, amb periodicitat quinzenal.

Què són els fons europeus Next Generation?

La crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha fet incrementar el pressupost de la Unió Europea en 750.000 milions d'euros, amb l'objectiu de facilitar la recuperació econòmica i fomentar determinats vectors de creixement econòmic. Aquest increment és el que es coneix com a fons Next Generation.

Espanya serà un dels països que rebrà més fons. Un total de 150.000 milions, dels quals més de la meitat seran transferències directes a fons perdut. Els objectius dels fons europeus Next Generation són clars:


Rellançar l'economia a curt termini


Potenciar la productivitat a mitjà i llarg termini


Millorar el potencial de creixement a mitjà i llarg termini


Com s'articularan a Espanya?

Els fons europeus es repartiran a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) aprovat per la Comissió i el Consell Europeu a mitjan 2021. El PRTR detalla que prop de 70.000 milions d'euros es repartiran a través de trenta components subdividits en deu polítiques palanca.

Diccionari de termes

Subvencions

Ajudes directes a un particular, persona física o jurídica. 

a) Concurrència competitiva: concurs amb uns criteris definits en les bases reguladores amb què l'Administració selecciona els projectes o les empreses a rebre els fons.

b) Simples: subvencions en què no es competeix i en què els fons es desbloquegen amb el compliment de requisits i per ordre de sol·licitud.

Licitacions

Concursos públics per a l'execució d'una obra pública o la provisió d'un producte o servei per a l'Estat.

Cercador d'ajudes

Per poder beneficiar-se dels fons, s'haurà de prendre part en la convocatòria o licitació, que seran gestionades tant per organismes d'àmbit nacional com per comunitats autònomes i algunes entitats locals. S'hi accedirà sempre per via telemàtica. A continuació, les principals agències estatals i les plataformes públiques de consulta de subvencions i licitacions: Cercador d'ajudes oficial, CDTI, IDAE, ENISA, Base de Dades Nacional de Subvencions, Plataforma de contractació pública.

Quines són les vies de participació?

Les ajudes es distribuiran a través de dos mecanismes principals

NGEU

El Next Generation UE o Fons de Recuperació Europeu és la materialització de la resposta a la pandèmia de la covid i la crisi que ha provocat. Es tracta d'un paquet de 750.000 M€ que es repartiran entre els estats membres per rellançar les economies nacionals amb condicions, perquè el seu ús també ajudi a la millora del creixement, la productivitat i la creació de llocs de treball.

PRTR

Es tracta del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per accedir als fons NGEU, cada estat membre ha de presentar un pla nacional de recuperació, en què acordin amb la UE el pla de mesures, inversions i reformes que s'emprendran amb els fons rebuts. El PRTR d'Espanya va ser aprovat per Brussel·les el 16 de juliol passat, i es van desbloquejar els fons per a l'inici de les inversions.

PERTE

els projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) són projectes de col·laboració publicoprivada amb gran capacitat d'arrossegament per al creixement econòmic, el treball i la competitivitat. Són un mecanisme d'impuls i coordinació de projectes prioritaris, especialment complexos o en què existeixi una clara errada de mercat, externalitats importants o una iniciativa insuficient o capacitat d'inversió per part del sector privat. El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons, i reforçar els projectes que contribueixin clarament a la transformació de l'economia espanyola.

MDI

Les manifestacions d'interès (MDI) són instruments de sondeig utilitzats pels ministeris per mesurar l'interès del sector privat en línies d'inversió específiques. Serveixen de document base, encara que no exclusiu per configurar els PERTE i altres convocatòries, i com a canals de comunicació amb l'Administració pública per presentar projectes dins un termini i de manera confidencial.

Polítiques palanca

El PRTR nacional s'ha estructurat en deu blocs que s'han anomenat polítiques palanca. Cadascun d'aquests blocs té un pressupost assignat del total de 70.000 M € de transferències que recull el PRTR i presenta uns objectius globals. Cadascuna de les polítiques palanca se subdivideix en components que concreten aquests objectius a través de programes d'inversió específics.

Components

Els components són els plans específics formulats en el PRTR per aconseguir els objectius proposats en les polítiques palanca. Estan compostos per programes d'inversió, que es configuraran en convocatòries i licitacions, i reformes que són paral·leles a aquestes inversions. Per a cada component, el PRTR estableix una sèrie de fites quantitatives i qualitatives, presentades davant la Comissió Europea i el compliment de les quals formarà part de l'avaluació del progrés del Pla.

Addicionalment, avui dia existeix la figura dels PERTE o projectes estratègics de recuperació i transformació econòmica. El seu propòsit és dur a terme projectes prioritaris d'alt impacte en la cadena de valor, amb capacitat tractora en l'economia i que tinguin un component d'innovació. Els PERTE seran un concepte paraigua i es concretaran mitjançant consorcis, convocatòries i licitacions. 

On puc informar-me'n?