Assegurança de Vida para Empleats

Protecció per als seus empleats

 • Protecció i fidelització d'empleats

  list_man.png

  Protegeixi i fidelitzi als seus empleats

 • Flexibilitat

  Trii les cobertures i capitals que s'adaptin a les necessitats de la seva empresa

 • Avantatge fiscal

  Les primes són una despesa deduïble de l'empresa

 • Protegeixi els seus empleats davant dels riscos de mort o incapacitat en els seus diferents graus, tant per accident com per malaltia.
 • Li permet cobrir les obligacions amb els seus treballadors que es recullen en convenis propis d'empresa o acords individuals.
 • Amb VidaCaixa Empleats també podrà millorar les condicions del conveni col·lectiu sectorial per a tots els empleats o per a alguns de concrets.
 • I tot amb la flexibilitat que li ofereix l'assegurança, ja que li permet assegurar capitals i cobertures diferents per a cada assegurat.

És una assegurança dissenyada especialment per a:

 • Petites i mitjanes empreses
 • Empresaris individuals amb empleats
 • Donar cobertura a las persones amb relació laboral amb l'empresa (incloses en TC2) que tinguin més de 16 anys i menys de 65 anys i no siguin incapacitades

La poden contractar tant persones físiques com jurídiques

 • L'ajuda a fidelitzar els seus empleats, ja que permet millorar els beneficis socials de l'empresa. La pot contractar com a complement de l'assegurança VidaCaixa Convenis, si escau.
 • Avantatges fiscals, ja que la prima és una despesa deduïble en l'impost de societats.
 • Li facilita el pagament de la prima, ja que es pot adaptar al seu flux d'ingressos. Podrà escollir entre el pagament anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.
 • Pot incloure-hi tots els empleats o només una part i ofereix l'opció de personalització per a cadascun d'aquests.

VidaCaixa Empresas és un producte flexible, ja que a partir de la cobertura bàsica de defunció es pot personalitzar amb un ampli ventall de cobertures molt interessants per a la protecció dels seus empleats.

A més, li permet assegurar capitals i cobertures diferents per a cada assegurat. I també es poden contractar capitals addicionals per accident, accident laboral i accident de circulació.

Qualsevol causa

Accident

Accident laboral

Accident de circulació

Defunció

Obligatòria

Opcional

Opcional

Opcional

Incapacitat absoluta i permanent

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Incapacitat permanent total

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Gran invalidesa

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Incapacitat permanent parcial

Opcional

Capital Assegurat

Es poden assegurar diferents capitals per als diferents assegurats de la pòlissa. El capital es pot personalitzar per cobertura.

Límits per cobertura:

Màxim: 2.000.000 €
Mínim: 3.000 €

 • Més detalls sobre cobertures

  Defunció: la cobertura de defunció és la bàsica (obligatòria), però es pot complementar amb capitals addicionals quan la defunció té el seu origen en accident, accident laboral i/o accident de circulació.

  Incapacitat: s'ofereixen opcionalment les cobertures dels diferents graus d'incapacitat:

  • Incapacitat absoluta i permanent per tota mena de feina
  • Incapacitat permanent total per a la feina habitual

  que també es pot complementar en cas d'accident, accident laboral i/o accident de circulació amb capitals addicionals.

  Gran invalidesa: s'ofereixen opcionalment les cobertures de gran invalidesa (grau d'invalidesa que fa que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, es necessiti l'assistència d'una altra persona per fer els actes més elementals de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o similars), que també es poden complementar en cas d'accident i/o accident de circulació amb imports addicionals.

  Incapacitat permanent parcial: s'ofereix la possibilitat de contractar la incapacitat permanent parcial per accident. (La incapacitat permanent parcial és aquella que, sense arribar al grau de total, provoca en el treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, però que no li impedeix fer les tasques fonamentals d'aquesta).

 • Veure informació fiscal de VidaCaixa Empleats

  FISCALITAT DEL PRENEDOR:

  Primes: 

  Haurà de declarar les primes pagades als treballadors com a rendiment del treball en espècie i aplicar l'ingrés a compte de l'IRPF corresponent. Aquestes primes són una despesa deduïble en l'impost que gravi la seva renda: societats o IRPF, si tributa en règim d'estimació directa.

  FISCALITAT DE L'ASSEGURAT: 

  Primes: 

  Les primes són rendiment del treball en espècie i estan subjectes a ingrés a compte de l'IRPF (*). 

  Prestacions: 

  Les prestacions d'invalidesa tributen en l'IRPF com a rendiments del treball (el preceptor és l'assegurat mateix). L'assegurador aplicarà a la prestació la retenció a compte de l'IRPF que correspongui.
   
  Les prestacions d'invalidesa permanent parcial en cas d'accident, quan les lesions determinin un grau de minusvalidesa inferior al 33%, tenen la consideració de guany patrimonial.
   
  Les prestacions de defunció tributen en l'impost de successions.
   
  * Al País Basc no tindran consideració de retribució en espècie els imports de les primes corresponents a contractes temporals de risc pur en cas de defunció i invalidesa. A Guipúscoa, amb el límit de 500 €.
   
  NOTA: a Navarra, el règim fiscal està subjecte a les especialitats de les seves Normes Forals.