No mostrar més aquest missatge

Per què contractar una assegurança Seviam Protect?

 • Cobertura de defunció

 • Quotes cobertes en cas de desocupació o incapacitat

 • Cobertura d'invalidesa absoluta i permanent

Objectiu de l’assegurança

L’objectiu essencial de l’assegurança de vida Seviam Protect és protegir i mantenir l’estabilitat econòmica de la teva família, en cas de defunció, o protegir-te a tu mateix en cas d’invalidesa absoluta i permanent.

A més, també et podràs cobrir davant de l’atur o d’una incapacitat temporal.

Forma de pagament de l’assegurança

En funció de la modalitat, podràs optar per pagar l’assegurança triant una de les opcions següents:

 • Amb un sol pagament per a la durada de l’assegurança vinculada al préstec.

 • Anualment: cada any es fa el pagament acordat.

 • Mitjançant quotes periòdiques mensuals.

Principals cobertures de l’assegurança

 • Defunció.

 • Invalidesa absoluta i permanent.

 • Atur o incapacitat laboral temporal:

  • Atur: per a treballadors per compte d’altri, funcionaris d’ocupació o socis de cooperatives.

  • Incapacitat laboral temporal: per a treballadors autònoms o funcionaris de carrera.

 • El fet de no disposar de l’assegurança de vida Seviam Protect faria que, en cas de defunció de l’assegurat, els hereus haurien de satisfer el pagament de les quotes, la qual cosa podria representar una càrrega important.
 • L’import de la prima és molt baix amb relació a la quota del préstec i les cobertures d’aquesta assegurança.

 • En un préstec hipotecari, els titulars es poden assegurar individualment per un percentatge no inferior al 50% del capital del préstec.

 • A més, en situacions inesperades, com que cobreix fins a 12 mensualitats de la quota del préstec consecutives o un total de 36 d’alternes, en cas d’atur o d’incapacitat temporal (baixa) per accident o malaltia, també estarà protegit per poder regularitzar la situació econòmica de la família.

Aquesta modalitat d’assegurança només es pot contractar en les oficines de CaixaBank. Si vols, pots demanar on-line l’assegurança Vida Familiar.