Informació exigida per l'O.M. ECC/2316/2015: Compte Caixafutur - PIES, Compte Caixafutur - AIELT

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt


ESTALVIA AL RITME QUE DESITGIS

Estalvia des de 50€ mensuals. A més a més, podràs realitzar aportacions extraordinaries quan ho desitgis. 


RENTABILITAT
GARANTITZADA

Es garantiza un tipus d'interés tècnic del 0,10% durant els 12 primers mesos1.


LIQUIDITAT
IMMEDIATA

Dispossa dels diners estalviats des del primer dia.
Quan els necessitis, en qualsevol moment i sense comissions. 

Compte Caixafutur – AIELT Comopte Caixafutur – PIES
Aportació màxima anual 5.000 € 8.000 €
Màxim acumulat del producte No hi ha màxim legal 240.000 €
Rescat de capital Rescat total Rescat total o parcial
Contractacions per client Es permet tenir un únic Pla d'Estalvi 
a Llarg Termini (AIELT/CIELT)
per NIF i una única entitat financera
Es permet tenir més d'un
PIES per NIF i entitat
Mort del titular Rebran el capital acumulat
+ 1 % (màxim, 600 €).
Rebran el capital acumulat
+ 5 % (màxim, 600 €)
Fiscalitat (cinc anys després
de la primera aportació)
En cas de rescat,
el rendiment està 
exempt de tributació*
En cas de cobrament com a
renda vitalícia, el rendiment 
està exempt de tributació

Obre un compte Caixafutur - AIELT

Obre un compte Caixafutur - PIES

1. Se garantiza un tipo de interés tècnic del 0,10% durante los 12 primeros meses y se renovará posteriormente según las condiciones que se determinen en ese momento, pero con un mínimo de 0,05% de interés técnico.

*Aplicable al territori comú i Navarra. Al País Basc no s'ha regulat encara aquesta exempció.

El Compte Caixafutur – PIES és un pla individual d’estalvi sistemàtic, assegurança de vida-estalvi. El Compte Caixafutur – AIELT és una assegurança individual d’estalvi a llarg termini, assegurança de vida-estalvi. La legislació vigent només permet tenir contractat un producte AIELT/CIELT per persona. Informació subjecta a les condicions particulars i generals de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció. Assegurances de vida de l’entitat asseguradora VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances amb NIF A-58333261. CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 17323-2019-5555