Informació exigida per l'O.M. ECC/2316/2015: Compte Caixafutur - PIES, Compte Caixafutur - AIELT

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt


ESTALVIA AL RITME QUE DESITGIS

Estalvia des de 50€ mensuals. A més a més, podràs realitzar aportacions extraordinàries quan ho desitgis. 


RENDIBILITAT
GARANTIDA

Es garanteix un tipus d'interès tècnic del 0,06% durant els 12 primers mesos1.


LIQUIDITAT
IMMEDIATA

Disposa dels diners estalviats des del primer dia.
Quan els necessitis, en qualsevol moment i sense comissions. 

Compte Caixafutur – AIELT Compte Caixafutur – PIES
Aportació màxima anual 5.000 € 8.000 €
Màxim acumulat del producte No hi ha màxim legal 240.000 €
Rescat de capital Rescat total Rescat total o parcial
Contractacions per client Es permet tenir un únic Pla d'Estalvi 
a Llarg Termini (AIELT/CIELT)
per NIF i una única entitat financera
Es permet tenir més d'un
PIES per NIF i entitat
Mort del titular Rebran el capital acumulat
+ 1 % (màxim, 600 €).
Rebran el capital acumulat
+ 5 % (màxim, 600 €)
Fiscalitat (cinc anys després
de la primera aportació)
En cas de rescat,
el rendiment està 
exempt de tributació*
Rendiment exempt de tributació2 si es cobra en forma de renda vitalícia que compleixi uns requisits determinats de consum de capital3

Obre un compte Caixafutur - AIELT

Obre un compte Caixafutur - PIES

1. Es garanteix un tipus d'interès tècnic del 0,06% durant els 12 primers mesos i es renovarà posteriorment segons les condicions que es determinin en aquest moment, però amb un mínim de 0,05% d'interès tècnic.

2. Per aplicar aquest avantatge fiscal, les aportacions màximes que poden fer-se són de 8.000 € anuals i un màxim acumulat de 240.000 € en el total de PIES que es tinguin contractats. En cas de cobrar la prestació en forma de renda vitalícia, sempre que hagin transcorregut més de 5 anys des de la primera aportació vigent, aquesta renda tributarà com a renda immediata i el rendiment acumulat fins a la data de la seva constitució quedarà exempt de tributació, llevat que es tracti d'una renda que tingués capital de defunció.

Si escau, el posterior rescat de l'operació tributarà com a RCM i es perdrà l'exempció que es va obtenir del rendiment acumulat en constituir la renda.

3. Serà necessari per gaudir d'aquesta exempció que aquest capital de defunció no excedeixi els següents percentatges de l'import destinat a la constitució de la renda: 95% el primer any, 90% el segon, 85% el tercer i així successivament fins al 50% a partir del desè any i més endavant.

* Aplicable al territori comú i Navarra. Al País Basc no s'ha regulat encara aquesta exempció.

El Compte Caixafutur – PIES és un pla individual d’estalvi sistemàtic, assegurança de vida-estalvi. El Compte Caixafutur – AIELT és una assegurança individual d’estalvi a llarg termini, assegurança de vida-estalvi. La legislació vigent només permet tenir contractat un producte AIELT/CIELT per persona. Informació subjecta a les condicions particulars i generals de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció. Assegurances de vida de l’entitat asseguradora VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances amb NIF A-58333261. CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 17323-2019-5555