1. El límit màxim d'aportació anual és de 8.000€ i amb un màxim acumulat en aquest tipus de productes de 240.000€.

2. La disposició dels diners estalviats estarà, si escau, subjecta a la fiscalitat que correspongui.

3. Es garanteix un tipus d'interès tècnic del 0,10% durant els 12 primers mesos que posteriorment es renovarà segons les condiciones que es determinen, però amb un mínim de 0,05%.

4. En cas del cobrament de la renda vitalícia, serà aplicable la tributació de les rendes vitalícies immediates i quedarà exempt de tributació el rendiment acumulat en el període de diferimient. Si escau, el posterior rescat de l'operació tributarà com RCM i es perdrà l'exempció que es va obtenir del rendiment acumulat en constituir la renda.

Compte Caixafutur - PIES és un pla individual d'estalvi sistemàtic, assegurança de vida-estalvi. 

Informació subjecta a les condicions particulars i generals de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció. El Compte Caixafutur - PIES és una assegurança de vida estalvi de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances amb NIF A-58333261. CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 17323-2019-5555