1. El límit màxim d'aportació anual és de 8.000€ i amb un màxim acumulat en aquest tipus de productes de 240.000€.

2. La disposició dels diners estalviats estarà, si escau, subjecta a la fiscalitat que correspongui.

3. Es garanteix un tipus d'interès tècnic del 0,06% durant els 12 primers mesos que posteriorment es renovarà segons les condiciones que es determinen, però amb un mínim de 0,05%.

4. Per aplicar aquest avantatge fiscal, les aportacions màximes que poden fer-se són de 8.000 € anuals i un màxim acumulat de 240.000 € en el total de PIES que es tinguin contractats. En cas de cobrar la prestació en forma de renda vitalícia, sempre que hagin transcorregut més de 5 anys des de la primera aportació vigent, aquesta renda tributarà com a renda immediata i el rendiment acumulat fins a la data de la seva constitució quedarà exempt de tributació, llevat que es tracti d'una renda que tingués capital de defunció.

Si escau, el posterior rescat de l'operació tributarà com a RCM i es perdrà l'exempció que es va obtenir del rendiment acumulat en constituir la renda.

5. Serà necessari per gaudir d'aquesta exempció que aquest capital de defunció no excedeixi els següents percentatges de l'import destinat a la constitució de la renda: 95% el primer any, 90% el segon, 85% el tercer i així successivament fins al 50% a partir del desè any i més endavant.

Compte Caixafutur - PIES és un pla individual d'estalvi sistemàtic, assegurança de vida-estalvi. 

Informació subjecta a les condicions particulars i generals de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció. El Compte Caixafutur - PIES és una assegurança de vida estalvi de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances amb NIF A-58333261. CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 17323-2019-5555