Què és el Servei d'Alertes?

El Servei d'Alertes per a empreses permet rebre al mòbil o al correu electrònic dels destinataris definits per l'empresa informació financera.

El servei permet configurar alertes de:

Tresoreria

Targetes

Fitxers

Comerç exterior

Confirming

 

Preu de les alertes:

CONCEPTE Alta de servei Manteniment (inclou les 20 primeres alertes) Preu per missatge
IMPORT Gratis
Abans 6,00€
Gratis els primers dos mesos* 0,15€
LIQUIDACIÓ
I PAGAMENT
Alta en el contracte Mensual Mensual a partir del 21è missatge