CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank que li indiquem a continuació són corresponsables del tractament de les seves dades per realitzar les activitats comercials de: (i) personalització de l'oferta de productes segons l'anàlisi de les seves dades; (ii) comunicació de l'oferta comercial de productes i serveis per canals, i (iii) cessió de dades a altres empreses:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Place, S.A.U.,
 • ImaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable, les entitats corresponsables han subscrit un acord de corresponsabilitat per a determinats tractaments, els elements essencials dels quals són els següents:

(i) Que, per a determinats tractaments identificats a la Política de privacitat, les entitats corresponsables actuaran de manera coordinada o conjunta.

(ii) Que han determinat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc inherent als tractaments de dades personals objecte de corresponsabilitat.

(iii) Que disposen d'un mecanisme de finestreta única per a l'exercici dels drets dels interessats, i assumeixen el compromís del deure de col·laboració i assistència en aquells casos en què sigui procedent.

(iv) Que compleixen l'obligació de respectar el deure de secret i guardar la deguda confidencialitat de les dades personals que siguin tractades en el marc de les activitats de tractament de dades informades.

(v) Independentment dels termes de l'acord de corresponsabilitat, els interessats podran exercir els seus drets en matèria de protecció de dades davant cadascun dels responsables.

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons estableix l'art. 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). 

Podem haver-li sol·licitat aquest consentiment per diferents canals; per exemple, en l'entrevista en què vostè es va donar d'alta com a client, a través del seu gestor o gestora (presencial o remot), a través dels nostres canals electrònics i aplicacions mòbils, o en alguna de les empreses del Grup CaixaBank que resulti corresponsable del tractament concret. 

Si per alguna circumstància, no li hem sol·licitat mai el seu consentiment, aquests tractaments no se li aplicaran. 

Pot consultar les autoritzacions que vostè ens ha consentit o denegat i modificar la seva decisió en qualsevol moment i de manera gratuïta a les nostres oficines, al web de CaixaBank (www.CaixaBank.cat) i al de cadascuna de les empreses corresponsables del tractament concret, o a la seva àrea privada del web o aplicacions mòbils de CaixaBank.

Els tractaments comercials basats en el seu consentiment s'indiquen a continuació ordenats de l'(A) a la (C). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), el detall de les dades tractades (Dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de perfils) i altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant). 

A. Personalització de l'oferta de productes segons l'anàlisi de les seves dades

Finalitat: Si tenim el seu consentiment, utilitzarem les dades que li indicarem a continuació per elaborar un perfil comercial seu que ens permeti deduir les seves preferències o necessitats per oferir-li, a través del seu gestor o gestora (presencial o remot), els productes i serveis comercialitzats per les empreses corresponsables que creiem que li poden interessar en funció de les preferències i necessitats deduïdes.

Mitjançant aquest tractament de les seves dades, podrem fer-li ofertes personalitzades que creguem que puguin interessar-li més que les ofertes genèriques.

Dades tractades: No utilitzarem, per a aquest tractament, dades que continguin informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual. 

Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d'estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.
 • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats (propis o de tercers), condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat, categorització segons la normativa en matèria de mercats de valors i instruments financers (categoria MIFID), informació sobre inversions efectuades i la seva evolució i informació i moviments de les operacions de finançament.
 • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats (propis o de tercers).
 • Dades de tercers observades als extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament: la informació dels apunts i moviments que tercers emissors facin en els seus comptes, incloent-hi el tipus d'operació, l'emissor, l'import i el concepte que apareixen en els rebuts i extractes d'operacions amb targetes de dèbit, crèdit i prepagament.
 • Dades de la seva condició d'accionista, o no, de CaixaBank: si té o no accionis de CaixaBank.
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.
 • Dades de navegació pròpies: si vostè ha acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació, les dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que faci en aquestes: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP.
 • Dades geogràfiques: quan així ho hagi autoritzat en la configuració de l'aplicació, les dades de la ubicació dels comerços de les seves operacions amb targeta i les dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació i/o l'ús de les nostres aplicacions mòbils.
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau, deduir els seus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels seus productes i serveis.
 • Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la seva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les seves dades.
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a persones determinades, sinó a zones geogràfiques, sectors d'edat o sectors d'activitat professional, que utilitzarem per posar-les en relació amb la informació dels clients.
 • Dades sobre immobles i vehicles associats a la teva persona: dades obtingudes del cadastre i dades bàsiques de vehicles obtingudes de la Direcció General de Trànsit, que utilitzarem per complementar la informació sobre els seus immobles i vehicles.
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries: dades extretes de les bases de dades d'INFORMA, que utilitzarem per complementar la informació sobre la seva activitat.
 • Dades de subvencions i assegurances agràries: dades publicades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA).
 • Dades de terceres empreses a què vostè hagi donat el seu consentiment per compartir-les amb nosaltres: dades seves tractades per altres empreses amb què tinguem acords, i a les quals vostè hagi autoritzat per compartir la seva informació amb nosaltres.
 • Dades de navegació: si vostè ha acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació, les dades obtingudes de les seves navegacions per pàgines web o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que faci en aquestes: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP, si vostè ha acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació.
 • Dades de xarxes socials o internet: dades de xarxes socials internet que vostè ens autoritzi a consultar.

Ús de perfils: Per a aquest tractament, elaborarem un perfil comercial que utilitzarem exclusivament per personalitzar-li la nostra oferta de productes i serveis:

 • Finalitat del perfil: El perfil utilitzat té com a finalitat deduir els productes i serveis que creiem que poden interessar-li, partint de la informació que tenim sobre vostè, per oferir-li la seva contractació en comptes de dirigir-li ofertes comercials genèriques.
 • Conseqüències: Si vostè autoritza el tractament, utilitzarem perfils comercials per decidir quins productes o serveis li oferim comercialment. Si no l'autoritza, no utilitzarem la seva informació per personalitzar-li l'oferta comercial.
  No utilitzarem aquesta anàlisi, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei, ni per determinar límits de crèdit. La no acceptació d'aquest tractament no impedeix, limita o condiciona el seu accés al nostre catàleg complet de productes i serveis, que té sempre a la seva disposició.
  En cas que sol·liciti la contractació de qualsevol producte o servei, la seva sol·licitud serà avaluada amb vostè de conformitat amb els nostres procediments ordinaris, sense que l'acceptació o no de l'anàlisi de les seves dades per a la personalització de l'oferta de productes afecti aquesta avaluació.
 • Lògica: El perfil d'un client es calcula a partir de les dades indicades a l'apartat “dades tractades”. 
  A aquestes dades, se'ls apliquen fórmules matemàtiques obtingudes a partir de comportaments observats en el passat en clients de característiques similars, per inferir, així, el comportament del client a futur. Aquestes fórmules matemàtiques permeten determinar la importància de cadascuna de les dades tractades en el resultat final del perfil del sol·licitant. 
  Aquest resultat final és la probabilitat que el client estigui interessat en un producte o servei.  

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Comprovació prèvia de la seva capacitat de pagament: Quan les ofertes que vulguem transmetre-li consisteixin en productes o serveis que impliquin el pagament de quotes o en finançament, comprovarem prèviament la seva capacitat de pagament.
  Aquesta comprovació prèvia la farem mitjançant el tractament detallat a l'epígraf 6.2.C de la nostra Política de privacitat, per tal d'oferir-li un límit de crèdit i un termini de devolució adequats al coneixement que tinguem de la seva situació financera, d'acord amb els principis de responsabilitat en l'oferta de productes de finançament exigits pel Banc d'Espanya i per la normativa sobre supervisió prudencial i de solvència de les entitats de crèdit i de préstec responsable.
  La no acceptació d'aquest tractament no impedeix, limita o condiciona el seu accés al nostre catàleg de productes i serveis de finançament que, en cas de sol·licitud per part seva, serà avaluada amb vostè de conformitat amb els nostres procediments ordinaris.
 • Vigència del tractament: Només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho, i el seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.
 • Oferta de productes i serveis de les empreses corresponsables: Si vostè consent aquest tractament, li oferirem els productes i serveis comercialitzats per les empreses corresponsables que li detallem a l'apartat següent. 
  Aquestes empreses estan dedicades a l'activitat financera, bancària i de mitjans de pagament, inclosa l'oferta d'actius immobiliaris derivats d'aquestes activitats, a l'activitat asseguradora, al comerç electrònic generalista, a l'oci i a la promoció d'activitats socials i de sostenibilitat.

B. Comunicació de l'oferta comercial de productes i serveis per canals

Finalitat: Si tenim el seu consentiment, posarem a la seva disposició la nostra oferta de productes i serveis a través dels canals següents: aplicacions mòbils, entorns digitals i canals electrònics, carta o telèfon.

Dades tractades: Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, idioma de comunicació.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Vigència del tractament: Només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho, i el seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

C. Cessió de dades a altres empreses

Finalitat: Si tenim el seu consentiment, cedirem les dades que li indicarem a continuació a altres empreses amb què tinguem acords, amb el propòsit que li facin ofertes comercials dels productes i serveis que comercialitzen.

Si no ens consent aquest tractament, no cedirem les seves dades; si el consent, les dades que comunicarem a altres empreses variaran en funció de si ha autoritzat, o no, la personalització de l'oferta de productes segons l'anàlisi de les seves dades:

 • Si no tenim el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial (tractament A anterior), facilitarem a aquestes empreses únicament les seves dades identificatives i de contacte.
 • Si ens ha donat el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial (tractament A anterior), també comunicarem a aquestes empreses informació del seu perfil comercial, que consisteix en la informació deduïda sobre les seves preferències i necessitats, així com informació deduïda sobre la seva probabilitat de pagament o impagament, o sobre límits de risc.

Aquestes terceres empreses a què podríem cedir les seves dades es dediquen a les activitats següents:

 • activitats bancàries
 • serveis d'inversió
 • assegurances i reassegurances
 • activitats relacionades amb el capital de risc
 • activitats immobiliàries
 • activitats viàries
 • venda i distribució de béns i serveis,
 • serveis de consultoria
 • activitats d'oci i
 • beneficosocials

Dades tractades: No utilitzarem, per a aquest tractament, dades que continguin informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual.

Aquests són les dades seus que utilitzarem si consent que comuniquem les seves dades a terceres empreses, però no tenim el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial de productes i serveis (tractament A anterior):

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.
  Si vostè ens ha donat el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial de productes i serveis (tractament A anterior), a més, utilitzarem les dades següents: 
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau, deduir els seus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels seus productes i serveis.
 • Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la seva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les seves dades.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Informació sobre la cessió: Si arribem a algun acord amb una tercera empresa per cedir-li les seves dades, l'empresa destinatària l'informarà d'aquesta circumstància, així com de les dades cedides i els detalls del tractament que pretén dur a terme.
 • Vigència del tractament: Només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho, i el seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.