CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank que li indiquem a continuació són corresponsables del tractament de les seves dades per fer l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants i/o titulars de productes que impliquin finançament.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U.
 • Banco BPI, S.A.
 • Wivai Select Place S.A.U.

De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable, les entitats corresponsables han subscrit un acord de corresponsabilitat per a determinats tractaments, els elements essencials dels quals són els següents:

(i) Que, per a determinats tractaments identificats a la Política de privacitat, les entitats corresponsables actuaran de manera coordinada o conjunta.

(ii) Que han determinat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc inherent als tractaments de dades personals objecte de corresponsabilitat.

(iii) Que disposen d'un mecanisme de finestreta única per a l'exercici dels drets dels interessats, i assumeixen el compromís del deure de col·laboració i assistència en aquells casos en què sigui procedent.

(iv) Que compleixen l'obligació de respectar el deure de secret i guardar la deguda confidencialitat de les dades personals que siguin tractades en el marc de les activitats de tractament de dades informades.

(v) Independentment dels termes de l'acord de corresponsabilitat, els interessats podran exercir els seus drets en matèria de protecció de dades davant cadascun dels responsables.

Aquest tractament de dades té com a base jurídica el fet que és necessari per gestionar els contractes que vostè sol·liciti o en els quals vostè és part, o per aplicar, si així ho sol·licita, mesures precontractuals, segons s'estableix a l'art. 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, és un tractament necessari perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s'hi oposa, finalitzaríem aquestes relacions, o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

A continuació, li detallem la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de Perfils) i altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant).

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és avaluar si els sol·licitants o titulars de productes o serveis que impliquin la devolució de diners avançats, o el pagament ajornat de quotes, tenen prou solvència i capacitat de devolució per atendre els pagaments previstos en les operacions que s'analitzin o que han estat concedides.

Els tractaments d'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució que es facin quan vostè sol·liciti, o quan ja li hagin concedit, operacions que impliquin la devolució de diners avançats o el pagament ajornat de quotes, li seran informats de manera detallada en la sol·licitud d'operació que haurà de signar quan sol·liciti aquestes operacions o, en cas d'operacions ja concedides, en el corresponent contracte.

Les activitats de tractament que es fan en l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament són:

 • Anàlisi de la capacitat de devolució dels sol·licitants en el moment de la concessió de noves operacions de crèdit.
 • Anàlisi de la solvència dels titulars de productes que impliquin finançament durant tota la vida de les operacions de crèdit que mantingui amb nosaltres, per a la gestió interna de riscos i per a la prevenció de l'impagament d'aquestes.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics
 • Dades d'avaluació de risc o scoring
 • Dades de sistemes d'informació creditícia
 • Dades RISK SCORE d'Equifax
 • Dades CIRBE
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques
 • Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona
 • Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics

Ús de perfils: Per a aquest tractament, elaborarem un perfil de riscos que utilitzarem exclusivament per a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament.

 • Finalitat: El perfil utilitzat té com a finalitat determinar la probabilitat d'impagament en la concessió d'operacions, avaluar o, si escau, ajustar el risc d'operacions vigents i fer el càlcul de les provisions i les exigències de capital aplicables a CaixaBank.
 • Conseqüències: Els perfils de risc són eines de suport a les decisions sobre concessió o no d'operacions de risc, o de l'ajust dels límits en les operacions concedides.
  En cas d'operacions sol·licitades per canals electrònics, poden implicar decisions automatitzades de concessió o no, tal com es detalla a l'apartat “Altra informació rellevant” següent.
 • Lògica: El perfil del sol·licitant utilitzarà la informació indicada a epígraf anterior “Tipologia de dades tractades”.
  Amb aquesta informació de base s'atribueix un valor específic a cadascuna d'aquestes dades de l'interessat, la suma de les quals donarà una puntuació relativa a la probabilitat de morositat o incompliment de les obligacions dineràries.
  La importància de cada variable i la seva influència en el resultat final es calcula de manera prèvia a través de models matemàtics i s'inclou en les polítiques internes de risc de l'entitat.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

 • Decisions automatitzades: Per a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució, en sol·licituds fetes a través de canals electrònics, utilitzarem tractaments automatitzats per comprovar que, segons les seves característiques i la informació que ens hagi facilitat, el finançament resulta o no adequat a les seves necessitats.
  En cas que el finançament sol·licitat no sigui adequat a la seva capacitat de devolució segons els càlculs dels perfils utilitzats, no serà possible contractar el producte i la seva sol·licitud de contractació es rebutjarà de manera automatitzada en aquest canal.
  Vostè pot tornar a sol·licitar l'operació a la nostra xarxa d'oficines, on l'anàlisi no incorpora decisions automatitzades, impugnar la decisió automatitzada o exercir el seu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, contactant directament amb CaixaBank a través dels canals indicats a l'epígraf 4 d'aquesta política.
 • Obligacions normatives: A banda que aquests tractaments siguin necessaris per a l'execució de la relació contractual que mantenim amb vostè, aquest tractament es fa partint del que estableix la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema financer, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i altres obligacions i principis de les normatives sobre concessió de préstec responsable, normatives a les quals nosaltres, com a entitat de crèdit, estem sotmesos.
 • Consultes a sistemes d'informació creditícia: Les consultes a sistemes d'informació creditícia necessàries per a l'anàlisi de la solvència les farem partint del nostre interès legítim, que li detallem a l'apartat 6.4.D.
 • Consulta i comunicació al CIRBE: Les consultes al CIRBE, necessàries per a l'anàlisi de la solvència, es fan partint del que disposa la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer. Així mateix, es comunicaran les dades necessàries per identificar les persones amb qui es mantinguin riscos de crèdit, d'acord amb la mateixa norma.