CaixaBank i les empreses que li indiquem a continuació (dins cadascun dels tractaments) són corresponsables del tractament de les seves dades per complir amb les normatives següents aplicables a les empreses del Grup CaixaBank: (i) la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; (ii) la normativa en matèria tributària; (iii) les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals.

De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable, les entitats corresponsables han subscrit un acord de corresponsabilitat per a determinats tractaments, els elements essencials dels quals són els següents:

(i) Que, per a determinats tractaments identificats a la Política de privacitat, les entitats corresponsables actuaran de manera coordinada o conjunta.

(ii) Que han determinat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc inherent als tractaments de dades personals objecte de corresponsabilitat.

(iii) Que disposen d'un mecanisme de finestreta única per a l'exercici dels drets dels interessats, i assumeixen el compromís del deure de col·laboració i assistència en aquells casos en què sigui procedent.

(iv) Que compleixen l'obligació de respectar el deure de secret i guardar la deguda confidencialitat de les dades personals que siguin tractades en el marc de les activitats de tractament de dades informades.

(v) Independentment dels termes de l'acord de corresponsabilitat, els interessats podran exercir els seus drets en matèria de protecció de dades davant cadascun dels responsables.

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessàries per complir una obligació legal que se'ns exigeix, segons allò que estableix l'art. 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són necessàries perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s'hi oposa, hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat. 

Els tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives s'indiquen a continuació, ordenats de la (A) a la (C). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i les entitats corresponsables (Corresponsables/Responsables del tractament).

A. Tractament per complir amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme són:

 • Recollir la informació i la documentació que permet complir amb les mesures de diligència deguda i de coneixement dels clients;
 • Comprovar la informació que vostè ens faciliti;
 • Verificar si vostè desenvolupa o ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat pública;
 • Categoritzar el seu nivell de risc, en funció del qual s'aplicaran les diferents mesures de diligència deguda amb base en la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme;
 • Fer l'anàlisi de les operacions que s'executen a través de CaixaBank, d'acord amb el que estableixen les obligacions legals;
 • Verificar la seva relació amb societats i, si cal, la seva posició de control en l'estructura de propietat d'aquestes, i;
 • Comunicar i actualitzar mensualment la seva informació en el Fitxer de Titularitats Financeres, responsabilitat del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries
 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics

Ús de perfils: Aquest tractament implica l'elaboració d'un perfil que utilitzem exclusivament per a l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 • Finalitat: El perfil utilitzat té com a finalitat impedir la contractació d'operatives susceptibles de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.
 • Conseqüències: Els perfils són eines que ajuden a les unitats de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme a determinar si les operatives són susceptibles o no de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i, per tant, si acceptar-les o no.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Puerto Triana, SAU

B.Tractament per complir amb la normativa en matèria tributària

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el Reial decret 1021/2015, de 13 de novembre, pel qual s'estableix l'obligació d'identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financers i d'informar sobre aquests en l'àmbit de l'assistència mútua, i altres normatives fiscals vigents.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria tributària són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la seva fiscalitat que estableixin les normes fiscals, i;
 • Comunicar a l'Administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així estigui establert per les normes o sigui requerit per l'autoritat.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, S.A.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Bankia Mediación, OBSV

 C. Tractament per al compliment de les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals.

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per la Unió Europea i el Regne d'Espanya.

Per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals, nosaltres contrastarem si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea o el Regne d'Espanya, així com per l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury (HTM) del Regne Unit i/o el US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a sancions internacionals

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U 
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • Puerto Triana, SAU