Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit previst en el Reial decret 16/2011, de 14 d'octubre. L'import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte: 1/6 és l'indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.