L'accés al portal o a qualsevol dels llocs web de CaixaBank i a la informació relativa a qualssevol dels productes i serveis que aquest conté comporta l'acceptació de les condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això n'haurà de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al portal o a qualsevol de les pàgines web de CaixaBank.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. CaixaBank es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment. En aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal o dels llocs web des d'aquesta data.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, especialment les referències informatives i publicitàries, no constitueixen una oferta vinculant llevat que s'indiqui expressament el contrari. CaixaBank es reserva el dret a introduir modificacions o a ometre, parcialment o totalment, els continguts actuals quan ho consideri oportú, així com a impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

CaixaBank podrà incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d'aquests casos CaixaBank no serà responsable de les pàgines i els continguts de tercers, ni del funcionament i la disponibilitat dels mateixos.

Navegació i personalització

La simple navegació a través de les pàgines web de CaixaBank té caràcter gratuït i tampoc no exigeix el registre previ de l'usuari. Això no obstant, l'accés, la contractació o la utilització d'alguns productes o serveis podrà requerir que l'usuari es registri. En aquest cas, cadascun dels productes i serveis esmentats es regirà per les seves pròpies condicions específiques, sense perjudici de les condicions aquí previstes.

En alguns dels portals o llocs web s'oferirà a l'usuari la possibilitat que pugui personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o bé que pugui configurar els accessos als seus productes i serveis favorits, fent que la navegació i la localització dels recursos utilitzats sigui eficient, funcional i, per tant, s'adapti als gustos i usos de cada usuari.

Seguretat

El portal i les pàgines web de CaixaBank estan proveïts dels certificats, segells o acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. No obstant això, li recomanem que consulti i llegeixi atentament les recomanacions de seguretat que CaixaBank posa al seu portal a disposició de tots els usuaris.

Política de privacitat i protecció de dades

CaixaBank compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat bancària.

CaixaBank ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d'evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o l'usuari del destinatari de la informació sobre la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l'adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de galetes

Les pàgines web de CaixaBank disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació en les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, recollir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències d'usuaris.

La política de cookies de CaixaBank se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d'aquesta política, CaixaBank l'informarà de les cookies que utilitza a cadascuna de les seves pàgines web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan sigui necessari, sol·licitarà el seu consentiment per poder fer-les servir.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de CaixaBank estan adaptades per fer-se servir en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents llocs web.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització amb l'objectiu de determinar, quan l'usuari l'activi, la ubicació del dispositiu esmentat en cada moment. Per la qual cosa d'aquesta manera podrà accedir als serveis que requereixin geolocalització i que CaixaBank tingui disponibles.

L'accés als serveis esmentats requerirà l'activació per part de l'usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, que podrà desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de CaixaBank, les pàgines que comprèn i la informació o elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes concessionàries.

CaixaBank no atorga cap mena de garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines web de CaixaBank en cas que la seva titularitat no correspongui a CaixaBank ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol suport i mitjà, de les obres esmentades anteriorment, les creacions i els signes distintius, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà baixar aquests elements o fer-ne còpia exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank. Especialment, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos en què expressament ho autoritzi CaixaBank, establir enllaços, hipervincles o enllaços, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank diferents de la pàgina principal del seu portal, així com presentar les pàgines web de CaixaBank o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Informació financera i borsària

El portal o les pàgines web de CaixaBank no proporcionen cap tipus de recomanació d'inversió, ni assessorament legal, fiscal ni de cap altra classe. La informació és d'àmbit general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars d'inversió ni de situació financera. Per tant, la informació continguda no ha de ser utilitzada per realitzar inversions o prendre decisions.

En cas de valors negociats, qualsevol decisió de subscripció, compra o venda s'ha d'adoptar tenint en compte la informació pública.

Els continguts de les pàgines web no constitueixen una oferta per vendre accions en els Estats Units d'Amèrica. Les accions no poden ser ofertes, venudes ni subscrites als Estats Units d'Amèrica en absència de registre de les mateixes o d'una exempció de registre establerta a la Llei del Mercat de Valors dels Estats Units d'Amèrica ("US Securities Act of 1933").

Responsabilitats

CaixaBank no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines web de CaixaBank, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de CaixaBank o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de CaixaBank, llevat d'autorització expressa d'aquesta última.

CaixaBank i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de qualsevol tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s'acaba de dir, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de CaixaBank.

Ni CaixaBank ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.