Descripció

L'aval és una forma de garantir o assegurar el compliment d'obligacions econòmiques. Qui avala (l'avalador) es declara disposat a fer front als compromisos de l'avalat (normalment, el pagament d'una determinada quantitat de diners) davant d'una tercera persona o empresa (el beneficiari de l'aval) en cas que l'avalat no ho faci. 

Tipus d'avals

  • Avals tècnics: responen de l'incompliment dels compromisos que l'avalat té contrets amb motiu de participacions en concursos i subhastes, execució d'obres o contractes de subministrament, bon funcionament de maquinària venuda, etc.
  • Avals econòmics: garanteixen operacions per les quals està obligat a pagar una determinada quantitat en un termini prèviament fixat. I són al seu torn de dos tipus
    • Comercials: S'avala el pagament de quantitats derivades de transaccions de naturalesa comercial
    • Financers: Garanteixen una operació en la qual l'avalat s'obliga directament al pagament d'una determinada quantitat en un termini prèviament fixat.

Terminis

L'aval es pot pactar per a un termini determinat o indeterminat. En cas que no hi hagi una data d'acabament de l'aval, si l'avalat vol donar per cancel•lada la garantia, l'entitat li exigirà l'entitat que li retorni el document original, o bé en demanarà l'anul•lació d'una manera clara i expressa a la seva entera satisfacció.

Comissions

  • D'estudi. És un percentatge sobre l'import sol•licitat i es cobra en el moment de la constitució.
  • De formalització o obertura És un percentatge sobre la quantia de l'aval i es cobra en el moment de la constitució
  • De risc. Es fixa igualment com un percentatge sobre l'import avalat i es cobra periòdicament fins a la seva extinció.

Sol·licitud

Pot realitzar la seva sol•licitud des de banca digital CaixaBankNow Empreses (pestanya 'Finançament' opció 'Sol•licitud d'avals') sol·licitud d'avals