Ordre de domiciliació o mandat

Mandat SEPA

El mandat signat pel deutor (pagador) servei per autoritzar tant el creditor a fer el cobrament com la seva entitat de crèdit per atendre aquests pagaments. El mandat s’ha d’emetre en paper i l’ha de signar el deutor.

El mandat ha d’estar vigent en el moment d’emetre el rebut. Caduca al cap de 36 mesos des de l’últim cobrament.

El creditor ha de custodiar el mandat signat pel deutor durant un mínim de 14 mesos després de l’últim rebut.

Característiques:

  • Acord privat entre l’emissor i el deutor (ha de contenir les dades identificatives del client, del deutor, del servei i el consentiment del deutor per fer el pagament).
  • Signat pel titular del compte de càrrec.
  • Vigent en la data de presentació del rebut.
  • No hi ha cap model estàndard, però es recomana que es facin servir els que estan definits als quaderns interbancaris o el model simplificat que descriu el C.50. CaixaBank posa a disposició dels clients un format simplificat de mandat.