CaixaBank és aliè als termes i condicions de les ofertes que es presenten en aquesta pàgina, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.


NRI: 2919-2019/09681