Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: CABK SI IMPACTO 30/60 RV, PP

El nivell de risc de cada pla està detallat en el document de dades fonamentals, consultable des de www.caixabank.es/particular/planespensiones/necesidadplanespensiones_ca.html 

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

  • 1Potencialment menys rendiment - Risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7Potencialment més rendiment + Risc