Préstecs amb aval de SAECA

Finançament per a projectes de millora

  • Termini d’amortització de fins a 15 anys.

  • Sense hipotecar béns.

Préstec avalat per SAECA, per fer front a les seves inversions

Fins a 250.000 € per a persones físiques i 800.000 € per a persones jurídiques, per finançar inversions en l’àmbit rural.

Avantatges

  • Es tracta d’un préstec amb garantia personal i amb un termini de fins a 15 anys, avalat per SAECA (Societat Anònima Estatal de Caució Agrària). Vostè no hipoteca els seus béns i es beneficia d’una àmplia flexibilitat.

  • Inversions que avala: compra de terres, compra de maquinària i bestiar, transformació i millora de regadius, construcció de naus agrícoles i ramaderes, adquisició i millora d’habitatge rural, adquisició de quota lletera i, en general, totes les inversions que produeixin una millora en el medi rural.

  • Tot i que s’adapta a qualsevol tipologia d’inversió és idoni per a inversions dirigides a la compra de maquinària o per efectuar petites inversions en instal·lacions.

  • Des de la seva oficina de CaixaBank fem tots els tràmits amb SAECA: nosaltres som el seu únic interlocutor.

NRI: 15985-2017-5555