Assegurances Agràries Combinades

Protegeixi la seva explotació de les adversitats

  • Protecció per als seus ingressos.

  • Facilitats de pagament.

  • Agilitat en els tràmits.

A CaixaBank sabem que assegurar un bon rendiment de la seva explotació depèn de nombrosos factors, i que molts d’ells són difícils de predir. Per això, li oferim la possibilitat de contractar qualsevol de les línies d’assegurances agràries perquè els seus ingressos estiguin sempre protegits davant de qualsevol tipus d’eventualitat o sinistre.

A més, un cop escollida la línia de finançament, el seu expedient s’integrarà als sistemes d’Agroseguro el mateix dia de la contractació.1

Avantatges principals

  • Facilitat de pagament: li financem el cost de la prima en condicions molt avantatjoses i en un termini de fins a 12 mesos.

  • Agilitat en els tràmits: davant de qualsevol eventualitat o sinistre, n’agilitem al màxim tota la tramitació.

Línies principals

  • Assegurances de danys: cobreixen els riscs de pedregada, incendi, vent i altres incidències bàsicament climatològiques.

  • Assegurances integrals i de rendiments: asseguren una quantitat de producció, amb independència de la causa del seu descens.

  • Assegurances pecuàries: destinades a les explotacions ramaderes, garanteixen el valor del bestiar en cas de defunció per accident o algunes malalties, així com la retirada i destrucció dels cadàvers.

  • Assegurances forestals: hi ha una línia única, la d’incendis forestals en sòls agrícoles.

  • Assegurances d’aqüicultura: destinats a l’aqüicultura marina i a les piscifactories de truites, asseguren principalment el manteniment de la integritat estructural de la instal·lació.

1. Assegurances agràries combinades, assegurances de Caixa d’Assegurances Reunides companyia d’Assegurances i Reassegurances, S.A. (en endavant, Caser). CaixaBank, S.A., operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A., inscrit al Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619 i amb seu social a Carrer Pintor Sorolla, 2-4. 46002 València. NIF A08663619. Inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100 i autoritzada per a la distribució d’assegurances de Caser, en virtut del conveni de distribució entre VidaCaixa i Caser.

NRI: 15985-2017-5555