<
>
 • Promo
 • Intro
 • Protegeix el teu dia a dia
 • Assegura la teva salut
 • Cuida de tu i els teus
 • Alarmes i serveis de proteccióPer estar molt tranquil cal estar molt segur

I ara, la teva butxaca també ho agrairà, perquè del 27-2-2023 al 28-4-2023 podràs portar-te una Targeta Regal1 de:

 • 75 € contractant un nou producte MyBox en promoció si ja tens un producte de CaixaBank2
 • Fins a 525 € contractant almenys dos nous productes MyBox en promoció, 75 € per cada nou producte MyBox contractat.

NRI: 22244-2023-17194

¿Et truquem?Tota la protecció perquè res t'amoïni

Gaudeix de les assegurances MyBox pel mateix preu mensual durant els 3 primers anys3.
Cobertures exclusives i millors preus per a les teves assegurances de llar, cotxe, salut i vida.

Facilitats de pagament
Totes les assegurances MyBox que contractis es pagaran amb un sol càrrec al compte el dia 1 de cada mes.

Mateix preu durant 3 anys3
Pagaràs el mateix cada mes durant els 3
primers anys de cobertura.
Sense pujades de quota ni sorpreses.

Gaudeix de més estalvis
Amb el millor preu. Tindràs més estalvis que si contractes les teves assegurances cada any.

Protegeix el teu dia a dia

Assegura el que més valores amb les assegurances de llar i auto.
Solucions personalitzades per a protegir la teva llar i el teu vehicle contra qualsevol imprevist.

Promoció activa fins al 28/04/23

MyBox Llar3

 • Cobertura integral de l'habitatge i els bens personals.
 • Cobertura davant de danys a tercers.
 • Substitució de qualsevol pany de portes d'accés a l'habitatge, en cas de sostracció de les claus.
 • I a més completa la protecció de la teva llar amb MyBox Electrodomèstics i protegeix el teu animal de companyia amb MyBox Mascotes.

Et truquem?

 Saber-ne més

Promoció activa fins el 28/04/23

MyBox Auto3

 • Assistència en viatge des del km 0, les 24 hores, 365 dies.
 • Assistim més enllà de l'accident o les avaries: falta de combustible, punxades o robatori de claus.
 • Indemnització per sinistre total, en vehicles amb menys de tres anys d'antiguitat, pel valor que té un de nou.

Et truquem?

 Saber-ne mésAssegura la teva salut

Tria una assegurança de salut amb cobertura completa i accedeix a consultes mèdiques, atenció hospitalària, urgències, proves i assegurança dental.

Promoció activa fins al 28/04/23

MyBox Salut3

 • Cobertures exclusives per a tu i la teva família, per sentir-vos protegits en tot moment.
 • Accés al programa Adeslas Salut i Benestar4.
 • Una assegurança5 sense copagaments i juntament amb una assegurança dental d'alta qualitat.
 • Amb accés en tot moment als serveis de salut digital.

¿Et truquem?

 Saber-ne mésPromoció activa fins al 28/04/23

MyBox Salut Seniors3

 • Cobertures exclusives i un Assessor Personal de salut per ajudar-te en qüestions mèdiques i amb la gestió de la pòlissa.
 • Un quadre mèdic sanitari ampliat i una assegurança dental d'alta qualitat.
 • Accés al programa digital Salut i Benestar4.
 • Per a assegurats d'entre 63 i 84 anys.

¿Et truquem?

 Saber-ne mésCuida de tu i els teus

Protegeix el teu benestar i el dels qui més t'importen en cas de defunció o situacions imprevistes.

Promoció activa fins al 28/04/23

MyBox Vida3

 • T'avancem el 50 % del capital assegurat en cas de càncer, infart i malalties greus6.
 • A més, doble capital si la invalidesa o defunció tenen per causa un accident7.
 • Cobertura en cas d'invalidesa absoluta i permanent6 i defunció.
 • A més, durant els tres anys posteriors a la contractació, disposaràs d’un servei addicional de segona opinió mèdica en cas de malaltia greu8 

¿Et truquem?

 Saber-ne mésMyBox Decessos

 • Disponible quan es contracta MyBox Vida.
 • Servei de decessos amb cobertura integral dels serveis funeraris.
 • Capital addicional de 1.000 € per a cobertures o serveis addicionals relacionats amb el sepeli.
 • Sense qüestionari de salut.

 Saber-ne mésPromoció activa fins al 28/04/23

MyBox Decessos Seniors

 • Testament Plus, que inclou assessorament en testament vital, atorgament notarial de poders preventius i d'autotutela.
 • Assistència Jurídica Plus, que cobreix els serveis de tramitació o gestió de la pensió de viduïtat o orfandat i canvi de titularitat de subministraments.
 • Cobertura de totes les despeses i tràmits necessaris en cas de defunció d'un ser estimat.

 Saber-ne mésAlarmes i serveis de protecció

Protegim la teva llar i el teu benestar amb tecnologia exclusiva contra robatoris i ocupacions, assistència en menys de 20 segons i avisos a policia o emergències.

Wivai Securitas Direct

Notes al peu

 • 1. Promoció: per accedir a la promoció, caldrà contractar com a mínim un nou producte MyBox en promoció entre el 27-2-2023 i el 28-4-2023, sempre que el client tingui ja contractat abans de la promoció algun dels productes CaixaBank de la llista de productes ja contractats que donen accés a la promoció, o bé dos nous productes MyBox inclosos en la promoció entre el 27-2-2023 i el 28-4-2023. El client obtindrà 75 € per cada nou producte o servei MyBox contractat. L'import de la promoció s'abonarà en una targeta regal exclusivament per a persona física. L'import de la promoció serà com a màxim de 525 €. Consulta la resta de les condicions de la promoció, subscripció i contractació dels productes a qualsevol oficina de CaixaBank o a www.caixabank.es. Promoció assegurances: promoció vàlida per a persones físiques que contractin noves assegurances durant el període de durada d'aquesta i que compleixin amb les condicions esmentades més amunt. Obtindràs l'import corresponent en la targeta regal sempre que l'import de la prima de la respectiva assegurança que contractis sigui, com a mínim, de 30 € mensuals durant els tres primers anys de durada d'aquesta (36 mesos); és a dir, 1.080 € de prima per a aquest primer període de l'assegurança. En el cas de MyBox Salut, MyBox Salut Sèniors, MyBox Decessos Sèniors i MyBox Decessos Sèniors Flexible, si es contracten dos assegurats o més, l'import corresponent serà per cada assegurat. L'import màxim que es podrà obtenir en la promoció serà de 525 € per NIF i està subjecte als impostos, retencions o altres recàrrecs vigents en la data d'abonament de l'incentiu, així com a les limitacions i penalitzacions en cas d'incompliment de les condicions de la promoció. Promoció incompatible amb altres promocions amb targeta regal. Promoció alarmes i Protecció Sènior: promoció vàlida per als clients que contractin, durant aquest període, MyBox Alarma Llar, MyBox Alarma Llar Premium i MyBox Protecció Sènior (Single o Duo) de Securitas Direct a través de Wivai Selectplace, S.A.U., la instal·lació o activació de la qual es faci en un període màxim de sis mesos a comptar de la data de sol·licitud. Els clients que ja tinguin contractat MyBox Alarma i MyBox Protecció Sènior amb anterioritat, i el servei del qual estigui vigent, i facin una nova contractació en la data d'aquesta promoció, obtindran 75 € addicionals.
 • 2. Els productes que ja tinguis contractats a CaixaBank i que donen dret a la promoció són: Assegurances de la llar: MyBox Llar, Segurcaixa Llar Complet, Segurcaixa Llar Premium. Assegurances de cotxe: MyBox Auto, SegurCaixa Auto, SegurCaixa Auto Premium, SegurCaixa Moto. Assegurances de salut: MyBox Salut, MyBox Salut Sèniors, MyBox Salut Zona Nord. Adeslas Plena / Plena Plus, Adeslas Premium, Adeslas Expert, Adeslas Plena Astúries / Plena Navarra, IMQ (blau, or). Assegurances de decessos: MyBox Decessos, MyBox Decessos Sèniors / Flexible, SegurCaixa Decessos Prima Periòdica, SegurCaixa Decessos Previsió i SegurCaixa Decessos Prima Única. Totes les assegurances de Vida, totes les modalitats de Rendes Vitalícies, Valor Actiu Unit Linked i MyBox Jubilació. Alarmes: MyBox Alarma Llar, MyBox Alarma Llar Premium / HolaBank, Protecció Sènior: MyBox Protecció Sènior (Single i Duo).
 • 3. Les assegurances MyBox Llar, MyBox Auto, MyBox Salut, MyBox Salut Seniors i MyBox Vida tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la prima és mensual. No s’hi apliquen recàrrecs per fraccionament. A partir del quart any, la pòlissa de les assegurances MyBox es renovarà anualment de manera automàtica. Si l’assegurança és renovada, la prima de renovació es pot recalcular conforme a les condicions de la pòlissa. En l’assegurança MyBox Decessos Seniors s’abonarà la totalitat del pagament de la prima en el moment en què la pòlissa entri en vigor i en MyBox Decessos Seniors Flexible s’abonarà la totalitat del pagament de la prima de manera mensual durant els 36 primers mesos de vigència de la pòlissa. Subjecte a les condicions de MyBox. Les condicions de contractació es poden consultar a qualsevol oficina CaixaBank o a www.CaixaBank.cat.
 • 4. Adeslas Salud y Bienestar és un servei accessible als assegurats d’Adeslas adscrits a la pòlissa de la companyia majors de 18 anys. Aquest servei addicional i els serveis de salut digital no estan previstos a les zones d’Astúries, Navarra i el País Basc.
 • 5. Consulta les condicions de les assegurances de salut per a les zones d’Astúries, Navarra i el País Basc.
 • 6. Els clients més grans de 62 anys i fins a 67 anys només poden contractar MyBox Vida amb la cobertura de defunció. Les cobertures de malaltia per càncer; infart agut de miocardi, bypass i trasplantament; ictus (apoplexia); insuficiència renal; malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson i esclerosi múltiple), i trasplantament d’òrgan vital tenen caràcter excloent entre si, és a dir, si succeeix alguna d’aquestes contingències, les altres s’extingeixen, s’abona el 50 % del capital previst per a les cobertures de defunció o invalidesa absoluta permanent i es manté el 50 % restant del capital esmentat exclusivament per a les cobertures de defunció i invalidesa absoluta permanent, defunció per accident i invalidesa absoluta permanent per accident, que continuaran vigents per l’import esmentat. Així mateix, a les cobertures de càncer, infart agut de miocardi i altres malalties greus se’ls aplica un període de carència de 180 dies. La cobertura d’invalidesa absoluta permanent és per al cas en què l’assegurat pateixi una situació física irreversible, aliena a la seva voluntat, que li impedeixi fer qualsevol tipus de feina retribuïda per compte propi o d’altri. No tenen la consideració d’invalidesa absoluta permanent les situacions en què l’assegurat queda impedit només per fer la seva professió habitual, però pot fer o acomplir una altra feina, professió o ofici (incapacitat total permanent).
 • 7. Doble capital per accident aplicable per a aquells casos en els quals la defunció o la invalidesa absoluta permanent sobrevinguin en el termini màxim de dos anys des que va succeir l’accident..
 • 8. El servei addicional de segona opinió mèdica en cas de malaltia greu de MyBox Vida serà prestat durant els tres anys posteriors a la contractació sempre que la pòlissa estigui vigent i al corrent de pagament. El servei addicional el prestarà l’entitat Teladoc-Health Care Management, SA, i, si no és possible, el prestarà una altra entitat de característiques similars.
 • 9. L’oferta de venda de MyBox Alarma i de MyBox Protecció Senior és exclusiva de Securitas Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737, amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes,
  159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Per a informació més detallada, consulta wivai.com. Aquesta oferta està subjecta a les normes establertes a la Llei d’ordenació del comerç detallista, defensa de consumidors i usuaris i a la resta de normes de desenvolupament. MyBox Alarma: Securitas Direct, SAU, es compromet a dur a terme un estudi de seguretat personalitzat per telèfon i, un cop efectuat, a instal·lar l’alarma en un termini de 72 hores, moment en què se subscriurà el contracte oportú directament amb Securitas Direct, SAU. El dia de la instal·lació, Securitas Direct, SAU, et lliurarà tota la documentació
  de la garantia 100 % de manteniment, així com totes les explicacions i condicions d’ús del producte. MyBox Protecció Senior: Securitas Direct, SAU, es compromet a lliurar el producte al lloc indicat abans de tres dies, moment en què se subscriurà el contracte oportú directament amb Securitas Direct, SAU. Securitas Direct, SAU, es posarà en contacte amb tu per activar el producte i et lliurarà tota la documentació de la garantia 100 % de manteniment, així com totes les explicacions i condicions d’ús del producte. Si tinguessis cap anomalia o incidència de postvenda, has de contactar directament amb el telèfon del Servei d’Assistència Tècnica de Securitas Direct (900 111 099). CaixaBank és aliè als termes i a les condicions d’aquesta oferta i a les relacions comercials o contractuals que se’n derivin, ja que tan sols es limita a facilitar-hi l’accés.

MyBox Jubilació és el nom comercial de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i de CaixaBank, SA, per al servei que integra les assegurances MyBox Jubilació Assegurança de Vida, CABK Destí Unit Linked i la gamma de plans de pensions individuals CABK Destí. La comercialització conjunta d’aquests productes constitueix una venda vinculada, en la qual l’assegurança MyBox Jubilació Assegurança de Vida és un assegurança de vida-risc i té caràcter accessori, i el pla de pensions i l’assegurança unit linked són els productes principals. Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261, és l’entitat gestora i promotora; CaixaBank, SA, l’entitat comercialitzadora, i Cecabank, SA, l’entitat dipositària. Valor Actiu Unit Linked és una assegurança en què el prenedor assumeix el risc de les inversions vinculades. Rendes Vitalícies és una assegurança en què el prenedor assumeix el risc de la inversió, ja que el capital i el valor de rescat estan en funció del valor de mercat de les inversions vinculades. Per a més informació sobre les característiques i riscos de Valor Actiu Unit Linked i de Rendes Vitalícies, en pots consultar el document de dades fonamentals a www.CaixaBank.cat o a la teva oficina.

Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi OE0003. Té contractada l’assegurança corresponent de responsabilitat civil professional per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. Se’n pot obtenir més informació a la seva pàgina web.

NRI: 22146-2023-17195