Si necessites conèixer el codi SWIFT (BIC) d'un compte determinat, simplement necessites saber l’entitat de crèdit a la qual pertany aquest compte.

Aquest codi bancari és el codi internacional que permet una identificació única de cada entitat de crèdit i/o de les seves oficines.

En el cas de CaixaBank, tots els comptes tenen el codi SWIFT (BIC): CAIX ES BB XXX.

Encara que aquest codi és necessari per enviar els pagaments a les entitats receptores, a CaixaBank no cal informar-lo en els seus fitxers de cobraments i pagaments. Es recalcularà automàticament en base a l’IBAN informat.

Aquest codi consta de 8 o 11 caràcters alfanumèrics, desglossats en:

  • Codi de l’entitat de crèdit: 4 caràcters únics per identificar la institució financera a nivell mundial.
  • Codi país: 2 caracters que identifiquen el país o territori geogràfic on està situada la unitat central de negoci de l’entitat de crèdit.
  • Codi de Localitat: 2 caracters que identifiquen, dins d'un país o territori geogràfic on està situada la unitat central de negoci de l’entitat de crèdit.
  • Codi oficina: 3 caracters que identifiquen una determinada oficina o departament de l'entitat financera. El codi per defecte si no hi ha oficina registrada és "XXX".