Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Faci clic aquí per descarregar el fullet

Beneficiïs de múltiples avantatges.

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Compte corrent sense comissions1

 • Manteniment i administració
 • Transferències i ingressos de xecs per autoservei2


VIA-T de Bip&Drive

 • Pagui als peatges sense haver d'aturar el vehicle. Sense quota anual1


Targetes de crèdit: 0€ en emissió i manteniment1

Targeta Visa Platinum amb serveis únics3:

 • Priority Pass: accés a més de 1.200 sales VIP
 • Assegurança d'accidents: cobertura fins a 750.000 €

 • Assegurança d'assistència en viatges

 • Concierge: assistent personal per organitzar viatges, reservar restaurants o comprar entrades per a espectacles

Visa & Pay, la targeta de crèdit3 amb la senzillesa d'una targeta de dèbit:

 • Màxim control: les compres es reflecteixen en el compte només 2 dies després
 • Més acceptació: a l'estranger, aparcaments, peatges i lloguer de vehicles


1. Sempre que es compleixi domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre ells) > 2.500 €/mes + domiciliació rebut col·lectiu. 

2. Inclou emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb les dades correctes i un import màxim de 50.000 €/transferència. Els saldos dipositats al compte no generen interessos a favor del client.

3. Inclou un contracte de crèdit Visa Platinum i un altre de Visa &Pay amb dues targetes (titular + titular addicional). La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. CaixaBank, SA, entitat agent de l'emissora de la targeta, CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb NIF A-08980153 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492. Assegurança d'accidents i assegurança d'assistència en viatges de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Els productes i serveis d'Experiences i Concierge s'ofereixen als titulars de targetes CaixaBank Payments directament per part de Viajes El Corte Inglés S.A, NIF: A-28229813 i domicili a Madrid, que assumeix tota la responsabilitat per la seva prestació i execució.

Gaudeixi del seu banc aquí, allà i, sobretot, ara. Amb NOW, de CaixaBank, tots els avantatges que vulgui van amb vostè allà on vagi:

CaixaBankNow App

 • Simple, ràpida i intuïtiva per fer-li el dia a dia més fàcil
 • Sigui l'hora que sigui, podrà fer les seves gestions diàries


Les meves finances, una visió global de tots els seus bancs

 • Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu
 • Integri informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs
 • Inclou informe mensual i enviament d'alertes predictives


CaixaBankProtect®, les seves compres protegides

 • Reclamació d'operacions fraudulentes des del primer euro
 • Missatges d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països


CaixaBank Pay

 • Gestió de totes les targetes des del mòbil amb avisos immediats
 • Pagament amb Apple, Android o Garmin
 • Bloqueig temporal o definitiu de les targetes


Bizum

 • Per enviar o sol·licitar diners a l'instant
 • Només cal facilitar el mòbil, sense número de compte


Innovadores formes per invertir d'acord amb les seves necessitats:

BrokerNow

La nova forma d'invertir en borsa1:

 • Informació al minut per prendre les millors decisions
 • Visió global de cotitzacions en els principals mercats
 • Àmplia gamma d'eines i gràfics interactius


SmartMoney

Afegeixi's a la inversió del futur. Un servei de gestió automatitzada de carteres de fons2, disponibles des de la seva banca digital CaixaBankNow:

 • Possibilitat de delegar la gestió de fons en professionals qualificats
 • Estratègia d'inversió que s'adapta als canvis que es produeixin en el mercat
 • Transparent en costos: comissió fixa anual de 0,73 % (IVA inclòs) del saldo mitjà de la seva cartera3


Mesa a iniciativa del client

Un servei telefònic4 que li permetrà cursar les seves ordres directament als diferents mercats sota la supervisió d'operadors professionals.

 • Servei sense cost addicional sobre les tarifes d'Intermediació1
 • Possibilitat d'atenció d'ordres amb la finalitat d'obtenir el millor resultat possible per al client
 • Disponibilitat del servei tots els dies hàbils a la borsa nacional, de 8.30 a 18 h


1. Consulti el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors en les pàgines web de la CNMV (www.cnmv.es) o de CaixaBank (www.caixabank.es).

2. Smart Money és un servei de gestió discrecional de carteres de fons d'inversió prestat per CaixaBank, SA i delegat a CaixaBank, AM, SGIIC, SAU, núm. 15 de registre a la CNMV. CecaBank, SA, amb núm. de registre 236 a la CNMV, és l'entitat dipositària dels fons en què inverteixen les carteres. Per contractar el servei, el client ha de superar en qualsevol cas el corresponent Test d'Idoneïtat, atès que pot no resultar idoni per a tots els clients, i signar el contracte de gestió discrecional de carteres amb CaixaBank, SA. Pot consultar els fullets informatius, com també els documents de dades fonamentals per a l'inversor dels fons d'inversión gestionats per CaixaBank, AM en què poden invertir les carteres Smart Money en qualsevol oficina de CaixaBank, com també en els registres de la CNMV.

3. Per exemple, per a una inversió de 500 €, pagarà una comissió de 3,63 € incloent-hi un 21 % d'IVA. El preu final complet dependrà de l'import efectivament invertit sobre el qual s'aplicarà el percentatge de comissió indicat. Comissió subjecta a l'IVA vigente en cada moment.

4. Servei destinat a inversors actius en borsa, amb un efectiu mitjà per operació de 15.000 €. La prestació d'aquest servei estarà condicionada a la signatura del Contracte de Servei d'Atenció Telefònica per a la contractació de valors i instruments financers. Es tracta d'un servei de recepció, transmissió i execució d'ordres. No es presta assessorament ni recomanacions d'inversió.

Préstec personal

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Amb garantia personal

 • Tipus fix: 3,90 % nominal
 • TAE 3,97 %1


Amb garantia real mobiliària

 • Tipus fix: 2,25 % nominal
 • TAE 2,27 %2


Préstec Màster

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 10 anys

 • Tipus d'interès: 3,90 % TIN (3,97 % TAE3)
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Disposicions: durant els cinc primers anys

Compte de crèdit per a finançament de circulant

 • 0 €en comissions d'obertura i renovació
 • Termini màxim: 2 anys amb renovació anual
 • Comissió de no disponibilitat: 0,15 % trimestral

Amb garantia personal

 • Tipus fix: 2,90 % nominal
 • TAE 2,93 %4


Amb garantia real mobiliària

 • Tipus fix: 1,90 % nominal
 • TAE 1,91 %5


1. TAE: 3,97 % calculada per a un préstec de 15.000 € a 6 anys. Import total que es deu 16.847,28 € (capital 15.000 € + Intereses 1.847,28 €). Import quotes mensuals 233,99 €.

2. TAE: 2,27% calculada per a un préstec de 15.000 € a 6 anys. Import total que es deu 16.049,52 € (capital 15.000 € + Intereses 1.049,52 €). Import quotes mensuals 222,91 €.

3. TAE del 3,97 % calculada per a un préstec de 10.000 € a disposar d'una sola vegada. TIN del 3,90 %. Termini d'amortització: 5 anys. Import total degut: 11.022,88 € (capital de 10.000 € + interessos de 1.022,88 €). Import de les quotes mensuals: 59 quotes de 183,71 € i una última quota de 183,99 €. L'exemple ha estat calculat sense carència. El finançament de la matrícula de cada curs s'haurà d'acreditar amb documentació oficial de l'escola on es faran els estudis i on se'n mostri l'import i la durada. Només es podran fer disposicions anuals o semestrals durant el període de carència, que correspondran al cost de la matrícula més despeses relacionades amb els estudis. La carència de capital és opcional. Durant aquest període, el client pot fer disposicions sobre el total de l'import concedit. Les quotes mensuals correspondran únicament al pagament dels interessos generats per les quantitats disposades, i per tant, durant aquest període no s'amortitza capital. Transcorregut el període de carència no es podran fer més disposicions. L'import total degut amb carència és superior a l'import total sense carència.

4. TAE: 2,93 %, calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € (en el supòsit que es faci una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un sol pagament en la data de venciment). TIN 2,90 % fix. Import total que es deu del compte de crèdit en temes absoluts 15.870 € (capital de 15.000 € + Interessos 870 €). Import quotes trimestrals 108,75 € (només d'interessos).

5. TAE: 1,91 %, calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € (en el supòsit que es faci una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un sol pagament en la data de venciment). TIN 1,90 % fix. Import total que es deu del compte de crèdit en temes absoluts 15.570 € (capital de 15.000 € + Interessos 570 €). Import quotes trimestrals 71,25 € (només d'interessos).

Li ho volem posar fàcil. Amb CasaFàcil Fix 20 tindrà la seva hipoteca amb una quota sense sorpreses i amb el termini que millor s’adapti a les seves necessitats.

Possibilitat de quota bonificada

En funció dels productes opcionals que tingui contractats:

 • Amb bonificació màxima: 1,70 % (TIN); 3,095 % (TAE) (bonificació màxima de l’1,00 %)

 • Sense bonificació: 2,70 % (TIN); 3,205 % (TAE)


Sense comissions

CasaFàcil no aplica comissió d’obertura


Tarifa plana

Estabilitat de pagament mensual sense risc de pujada per canvis en el tipus d’interés


Més control del pressupost familiar

Conèixer anticipadament la quota mensual permet gestionar millor l’economia familiar


Condicions legals

Condicions financeres per a l’adquisició d’habitatge amb garantia hipotecària prenent en consideració l’exemple representatiu que s’indica a continuació:

1. TAE BONIFICADA: si es compleixen totes les condicions de bonificació partint de la hipotèsi que pot optar a la bonificació màxima: (i) Import: 150.000 €; (ii) Durada màxima: 20 anys; (iii) Comissió d’obertura: 0 % (iv) Tipus d’interès: Fix, TIN bonificada de l’1,70 %; (v) TAE bonificada del 3,095%; (vi) Quota mensual: 737,70 €; (vii) Núm. de quotes: 240; (viii) Import total degut (inclou despeses): 200.191,93 €. Sistema d’amortització francès.¹ La TAE BONIFICADA pot variar en funció del termini i de l’import de l’operació com també per les revisions mensuals de l’acompliment dels bonificadors.

2. TAE NO BONIFICADA: si no es compleixen les condicions de bonificació: i) Import: 150.000 €; (ii) Durada màxima: 20 anys; (iii) Comissió d’obertura: 0 % (iv) Tipus d’interès: Fix, TIN del 2,70 %; (v) TAE del 3,205 %; (vi) Quota mensual: 809,55 €; (vii) Núm. de quotes: 240; (viii) Import total degut (inclou despeses): 202.326,16 €. Sistema d’amortització francès.¹ La TAE NO BONIFICADA pot variar en funció del termini i de l’import de l’operació.

Condicions comunes a la TAE bonificada i a la TAE no bonificada:

a) Altres condicions financeres comunes: compensació o comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà excedir de l’import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2 % del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i de l’1,5 % del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank: (i) Impostos: 1.232,48 € en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 164.331 € i un tipus impositiu del 0,75 %; (ii) Comprovació registral: 10,91 €; (iii) Notaria: 597 €; (iv) Gestoria: 363 €; (v) Inscripció registral: 283 €.

c) Despeses preparatòries que assumirà vostè prenent en consideració tant que pot sol·licitar la taxació a través de CaixaBank com aportar-la vostè mateix: (i) Taxació: 254,10 € (si es formalitza l’operació hipotecària, CaixaBank li abonarà l’import de la taxació feta o aportada com a màxim al cap de 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà vostè: ASSEGURANÇA DE DANYS: És obligatori contractar i tenir vigent i al corrent de pagament una assegurança de danys que protegeixi la integritat de l’immoble hipotecat tant si opta per contractar els bonificadors com si no. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys que només cobreixin els riscos que són obligatoris per normativa (danys per incendi, explosió, pluja i elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny), de manera que el client pot contractar lliurement aquesta assegurança amb la companyia asseguradora que triï. No obstant això, CaixaBank comercialitza una assegurança de llar que a més de cobrir els danys obligatoris per la normativa ofereix més cobertura. A efectes del càlcul de la TAE no bonificada i de la TAE bonificada es tindrà en compte la prima resultant de simular l’assegurança de llar i, a més, en el cas de la TAE bonificada s’aplicarà la bonificació que correspongui per la seva contractació. ASSEGURANÇA DE LLAR: 317 € de prima anual. Import de la prima anual partint de la hipòtesi que aquesta no variarà durant la vigència de l’operació. L’import és merament orientatiu i té en consideració productes d’assegurances de llar comercialitzats per CaixaBank, SA (exemple prenent com a base un préstec hipotecari amb un capital que ascendeixi a 150.000 € i per a un continent d’entre 100.001 € a 120.000 € i 100 m2 d’habitatge construïts, i l’import a abonar per aquest concepte durant tota la vigència de l’operació serà de 6.340 €). L’import és el resultat d’una simulació efectuada d’acord amb un tramat orientatiu, de manera que en funció del continent i els metres quadrats exactes de l’habitatge el valor pot variar. COMPTE DE PAGAMENT: Cal mantenir contractada durant tota la vigencia del préstec un compte amb CaixaBank. Vostè haurà d’assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament que puja a 18 €/trimestre. El càlcul de la TAE, bonificada i no bonificada, tindrà en compte aquest cost de manteniment.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran del TIN, si es contracten els productes següents: (i) domiciliació nòmina o pensions > 600 € + domiciliació de 3 rebuts + compres amb targetes* comercialitzades per CaixaBank, SA el titular de les quals sigui la part deutora i les liquidacions estiguin domiciliades en un dipòsit a la vista obert a CaixaBank, SA pel titular de les mateixes targetes amb les quals s’hagin fet almenys tres compres durant els últims tres mesos: 0,25 punts; (ii) contractació d’una assegurança de llar: 0,25 punts; (iii) contractació d’una assegurança de vida**: 0,25 punts; (iv) finançament contractació servei d’Alarma Llar SECURITAS DIRECT***: 0,25 punts. Els serveis indicats sempre hauran de ser comercialitzats per CaixaBank, SA. Es comprovarà mensualment el compliment dels requisits indicats per aplicar les condicions de bonificació, i es pot ajustar a l’alça o a la baixa el tipus d’interès segons la comprovació que efectua CaixaBank amb aquesta periodicitat de l’acompliment dels bonificadors. La contractació de la anterior relació de productes és opcional. Cadascun es pot contractar de manera independent i no hi ha cap diferència entre l’oferta combinada i l’oferta de productes per separat (el preu dels productes i serveis amb les característiques indicades no varia pel fet de contractar de manera combinada o per separat).

*Cost de manteniment de la targeta (simulació sobre la targeta Visa Electron-Dèbit) comercialitzada per CaixaBank: 28 €/any. El càlcul de la TAE bonificada tindrà en compte aquest cost de manteniment. El cost d’aquest servei l’assumirà vostè en cas de contractar-lo.

**Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització): 226,58 € de prima anual (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l’operació ni s’actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada sobre la base de la contractació d’una assegurança de vida pel 50 % del capital si l’assegurat té 30 anys. El cost d’aquest servei l’assumirà vostè en cas que el contracti.

***Finançament Alarma Llar SECURITAS DIRECT, comercialitzada per CompraEstrella i finançada per CaixaBank al tipus d’interès 0 %, TAE del 0 % (36 quotes mensuals de 52,03 € cadascuna pel finançament de l’adquisició, la instal·lació i el manteniment de l’alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.873,08 €. Per a la resta del període de durada de l’operació hipotecària s’haurà de mantenir contractat el servei de manteniment de l’alarma amb un cost de 39,93 € al mes. El cost d’aquest servei l’assumirà vostè en cas de contractar-lo i es tindrà en compte en el càlcul de la TAE Bonificada. La concessió de l’operació està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de cada entitat.

Advertiments: i) L’incompliment deles obligacions derivades del préstec pot comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l’habitatge hipotecat, com la pèrdua del seu habitatge i d’altres béns. (ii) CaixaBank es reserva el dret a denegar la concessió de l’operació o a aprovar en les condicions que tingui per convenients, prèvia anàlisi de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l’entitat; (iii) la TAE, d’acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l’exemple representatiu, les despeses i serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l’assegurança no variarà durant la vigència del contracte i (iv) vostè té el dret d’aportar una taxació del bé/els béns objecte de garantia sempre que aquesta estigui certificada per una societat de taxació homologada i no estigui caducada. ¹ Sistema d’amortització francès: pagament d’una quota constant formada per una part d’amortització de capital i una altra dels interessos. La part d’interessos compresa a cada quota resulta d’aplicar el tipus d’interès efectiu al capital pendent d’amortització a l’inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d’amortització de capital. Cada mes cal pagar obligatòriament interessos pel capital que queda per tornar. Al principi de la vida del préstec tenim molt capital per retornar, per això, la part de la quota és més alta a la part dels interessos que en la d’amortització de capital. Com que volem que la quota sigui constant, es redueix la part d’interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps. La quota és constant: es manté mentre no es modifiqui el tipus de interès. Per posar un exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 € a 20 anys i a un tipus d’interès del 3,75 %, les quotes mensuals serien de 592,89 €. El primer pagament correspondria a 312,50 € d’interessos i únicament a 280,39 € de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l’últim pagament seria d’1,85 € d’interès i de 591,04 € de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès) ak = Ck* [(r/m) / [1-[1+(r/m)]-n]] sent “ak” la quota mixta d’amortització i interessos; “Ck” el capital pendent d’amortització a l’inici del període; “r”, el tipus d’interès nominal anual, en tant per u; “m”, el nombre de períodes de liquidació del préstec compresos en un any i “n”, el nombre de períodes de liquidació (de pagament d’amortització de capital i interessos) pendents.

Ocean, la nova plataforma on-line de fons de terceres
gestores nacionals i internacionals.

Ampliï les possibilitats d’inversió

Un nou servei exclusiu per a clients de CaixaBank Banca Privada, que l’ajudarà a trobar i comparar prop de 2.000 fons de més de 140 gestores. A més, els podrà contractar d’una manera àgil i flexible.

Inverteixi en present i en futur

Ocean li permetrà gaudir dels avantatges següents:

Accés a prop de 2.000 fons de més de 140 gestores


Fer operacions de compra i venda en efectiu o mitjançant traspàs


Obtenir informació detallada al catàleg de fons i fer cerques amb un nombre elevat de criteris


Podrà comparar fons segons indicadors i les seves característiques i sol·licitar els nous fons que vostè triï1.

L’accés a la plataforma serà personalitzat en funció del model de servei que tingui amb CaixaBank Banca Privada. Descobreixi Ocean al menú de Fons i Carteres > Buscador de fons d’altres gestores.

Condicions legals

1. Condicionat a l’aprovació per part de l’entitat.

Time: una manera única d'entendre l'assessorament

Només a partir d'una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni, tot dissenyant una estratègia d'inversió amb la qual podrà assolir els objectius que es proposi en cada etapa de la vida.


Gràcies a un seguiment periòdic, podrem anar adaptant aquesta estratègia en funció tant de les seves necessitats i els seus objectius com dels canvis a l'entorn.

A través tant del seu gestor de Banca Privada com de la nostra plataforma tecnològica, li posem a l’abast tota la informació necessària per ajudar-lo a aconseguir els objectius que tingui.

A més, per pertànyer al seu col·lectiu, es pot beneficiar del nostre servei exclusiu de Banca Privada, amb accés a Ocean i Time, des de 300.000 € de patrimoni financer gestionat.

Expressions com “complir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant imprevistos” en cap cas no s'han d'interpretar, excepte que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, atès que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com i als telèfons 618 916 293 i 616 208 727

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta vàlida des de l’1-1-2020 fins el 31-12-2020.

NRI: 3204-2020 09338

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes i/o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi contingui s'ha d'interpretar com a assessorament o consell, financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, i cal acomplir en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte.