Per a l’acceptació de documents signats digitalment per part de CaixaBank, únicament s’acceptaran signatures qualificades o avançades, segons aquestes es descriuen en el Reglament eiDAS 910/2014/CE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança.

Llistat de certificats emesos per Autoritats de Certificació espanyoles actualment reconeguts per CaixaBank per a la signatura digital:

 • Dirección General de la Policía (DNI electrònic)
 • AC Camerfirma, S.A
 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)
 • Institut Valencià de Finances Ivf
 • Consorci Administració Oberta de Catalunya – CAOC
 • SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA
 • Tesorería General de la Seguridad Social
 • Consejo General de la Abogacía Española
 • Firmaprofesional, S.A.
 • Agencia Nacional de Certificación, S.L. Unipersonal
 • ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.
 • Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa – Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
 • EDICOM CAPITAL, S.L.

Addicionalment, CaixaBank podrà acceptar altres certificats emesos per un proveïdor de serveis de confiança (emissors de certificats qualificats per a la signatura digital) quina arrel estigui present en la llista constitutiva https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/. Aquesta acceptació estarà condicionada a que els sistemas Caixabank estiguin adaptats per al reconeixement i validació dels certificats.