1. Com tractem les seves dades personals

Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, a CaixaBank tractarem les seves dades personals per complir diverses finalitats, sempre d'acord amb allò que estableix la normativa, respectant els seus drets i amb tota transparència.

Per fer-ho, en aquesta Política de Privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de www.caixabank.com/politicaprivacidad pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè. Igualment, si vol, pot sol licitar en paper aquesta informació a qualsevol de les nostres oficines

Les principals normes que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són:

 • el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, l'RGPD)
 • la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD)

2. Qui tracta les seves dades

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les seves dades personals en les seves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres («Relacions Contractuals») és CaixaBank, S.A. («CaixaBank»), amb NIF a-08663619 i domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

Corresponsables de tractament: A més, per a determinades activitats, CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades i decidiran de manera conjunta els objectius (“per a què s'utilitzen les dades”) i els mitjans utilitzats (“com s'utilitzen les dades”), i, per tant, seran orresponsables d'aquests tractaments.

Els tractaments per als quals CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades, es descriuen detalladament a l'epígraf 6 “Quins tractaments realitzem amb les seves dades” 

A més, trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo.

3. Delegat de protecció de dades

CaixaBank i les empreses del Grup CaixaBank hem nomenat un delegat de protecció de dades, que l'atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets.  

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades per fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d'aquesta adreça: https://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

4. Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals, de retirar el seu consentiment i de no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei.

Pot sol·licitar exercir aquests drets a través dels canals següents:

 • a les nostres oficines de CaixaBank obertes al públic;
 • mitjançant les opcions habilitades en la seva banca digital i a les nostres aplicacions mòbils
 • a l'adreça electrònica: www.caixabank.com/ejerciciodederechos; i
 • mitjançant un escrit dirigit a l'Apartat de Correus núm. 209 de València, amb codi postal 46080;

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot adreçar-la a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es.

5. Categories de dades

A CaixaBank tractarem diverses dades personals per poder gestionar les relacions contractuals que estableixi amb nosaltres, per fer la resta dels tractaments de dades que es deriven de la seva condició de client i, si ens ha donat el seu consentiment, per fer també el tractament de les seves dades per a les activitats que es detallen a l'epígraf 6.1.

Per facilitar la seva comprensió, hem ordenat les dades que tractem en les categories que li detallem a continuació.

No totes les categories de dades que li detallem s'utilitzen per a tots els tractaments de dades. A l'epígraf 6, on li detallem els tractaments de dades que fem, vostè podrà consultar específicament per a cada tractament concret les categories de dades que s'utilitzen, per comptar així amb la informació necessària que li permeti exercir, si vol, els seus drets reconeguts pel RGPD, en especial els d'oposició i de revocació del consentiment.

Les categories de dades que utilitzen els diferents tractaments exposats a l'epígraf 6 són les següents:

 • Dades que vostè ens ha facilitat en l'alta dels seus contractes o durant la seva relació amb nosaltres mitjançant entrevistes o formularis.  aquestes dades són:
  • dades identificatives i de contacte: el seu document identificatiu, nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació.
  • dades socioeconòmiques: detall de l'activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d'estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.
  • dades financeres: productes i serveis contractats, relació amb el producte (condició de titular, autoritzat o representant), categoria MiFID.
  • dades biomètriques: patró facial, biometria de veu o patró d'empremta dactilar.
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis. Aquestes dades són: 
  • dades financeres: la informació dels apunts i moviments que es realitzin en comptes corrents, incloent-hi el tipus d'operació, l'emissor, l'import, i el concepte, informació sobre inversions realitzades i la seva evolució, informació sobre finançaments, extractes d'operacions amb targetes de dèbit i crèdit, productes contractats i l'historial de pagament.

   És important que sàpiga que no tractarem dades observades en el manteniment dels productes i serveis que puguin contenir informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètics, dades biomètriques per identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual (“Dades Sensibles”).
  • la seva condició d'accionista, o no, de CaixaBank.
  • dades digitals: les dades obtingudes de les comunicacions que hàgim establert amb vostè en xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents i les dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils, i la navegació que hi faci (ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP i historial de navegació), en cas que hagi acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació.
  • dades geogràfiques: les dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació i/o l'ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagi autoritzat en la configuració de la mateixa aplicació.
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank de l'anàlisi i el tractament de la resta de les categories de dades. Aquestes dades són:
  • agrupacions de clients en categories i segments en funció de la seva edat, patrimoni i renda estimada, operatives, hàbits de consum, preferències o propensions a la contractació de productes, demografia i relació amb uns altres clients o categorització segons la normativa sobre Mercats d'Instruments Financers (“MiFID”).
  • puntuacions de scoring que assignen probabilitats de pagament o impagament o límits de risc.
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament, obtingudes de fonts accessibles al públic, registres públics o fonts externes. Aquestes dades són:
  • dades de solvència patrimonial i crèdit obtingudes dels fitxers Asnef i Badexcug
  • dades sobre riscos mantinguts en el sistema financer obtinguts de la base de dades de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE)
  • dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d'Espanya, el Regne Unit i/o l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA.
  • dades cadastrals o estadístiques obtingudes de companyies que faciliten estudis estadístics socioeconòmics i demogràfics associats a zones geogràfiques o codis postals, no a persones determinades.
  • dades digitals obtingudes de la seva navegació per pàgines web de tercers (ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP, historial de navegació), en cas que hagi acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació.
  • dades de xarxes socials o internet, que vostè hagi fet públiques o que ens autoritzi a consultar.

6. Quins tractaments realitzem amb les seves dades

Els tractaments que realitzarem amb les seves dades són diversos, i responen a diferents finalitats i bases jurídiques:

 • Tractaments basats en el consentiment
 • Tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives
 • Tractaments basats en l'interès legítim de CaixaBank

6.1. TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons estableix l'art. 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Podem haver-hi-li sol·licitat aquest consentiment per diferents canals, per exemple, a l'entrevista en què vostè es va donar d'alta com a client, a través dels nostres canals electrònics, per qualsevol canal de Bankia, S.A. abans de la seva fusió amb CaixaBank o en alguna de les empreses del Grup CaixaBank. Si per alguna circumstància, mai no li hem sol·licitat el seu consentiment, aquests tractaments no s'aplicaran.

Pot consultar les autoritzacions que vostè ens ha consentit o denegat, i modificar la seva decisió en qualsevol moment, i de manera gratuïta, a les nostres oficines, al web de CaixaBank (www.caixabank.es) i de les empreses del Grup CaixaBank, o a la seva àrea privada del web o a les aplicacions mòbils de CaixaBank. Les mencions a oficines, webs i aplicacions mòbils inclouen les originàries de Bankia S.A. que continuïn operatives durant les tasques d'integració tecnològica dels sistemes de les entitats durant el procés de fusió. 

Els tractaments basats en el seu consentiment s'indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (E). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no són tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (corresponsables/responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

Si vostè ha atorgat els seus consentiments per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials, no a CaixaBank, sinó a Bankia, prèviament a la fusió amb CaixaBank, els tractaments A, B i C que li indiquem a continuació es faran d'acord amb les preferències que va indicar en el moment oportú a Bankia.

En concret, els tractaments descrits en els apartats A i B següents només els faran les empreses del Grup CaixaBank en corresponsabilitat si vostè ha consentit la comunicació de dades entre les empreses del Grup Bankia (ara CaixaBank).

A. Anàlisi de les seves dades per a l'elaboració de perfils que ens ajudin a oferir-li productes que creiem que poden interessar-li

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és utilitzar les categories de dades que li indiquem a continuació, per elaborar perfils que ens permetin identificar-lo amb segments de clients amb característiques similars a les seves, i suggerir-li, productes i serveis que creiem que li poden interessar, així com establir la periodicitat amb què ens relacionem amb vostè.

Mitjançant aquest tractament analitzarem les seves dades per intentar deduir les seves preferències o necessitats i així poder-li fer ofertes comercials que creiem que puguin tenir més interès que les ofertes genèriques.

Quan les ofertes que li vulguem transmetre consisteixin en productes que impliquin el pagament de quotes o un finançament, realitzarem una preavaluació de solvència per calcular el límit de crèdit adequat per oferir-li, d'acord amb els principis de responsabilitat en l'oferta de productes de finançament exigits pel Banc d'Espanya.

És important que sàpiga que aquest tractament, inclosa la preavaluació de solvència en els productes amb risc, es limita a la finalitat indicada de suggerir-li productes i serveis que creiem que li poden interessar, i no s'utilitza, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei, o límit de crèdit.

Vostè té sempre a la seva disposició el nostre catàleg complet de productes i serveis, i aquest tractament no prejutja, limita o en condiciona el seu accés, que, en cas que els sol·liciti, els avaluarem amb vostè de conformitat amb els procediments ordinaris de CaixaBank.

Només realitzarem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri.

Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.  

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • dades que vostè ens ha facilitat,
 • dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles,
 • dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de les categories indicades, amb la finalitat d'anàlisi per a l'elaboració de perfils que ens ajudin a oferir-li productes que creiem que li poden interessar, el realitzen en règim de corresponsabilitat les següents empreses del Grup CaixaBank:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU
 • CaixaBank Electronic Money, EDE, SL
 • VidaCaixa, SAU, d'Assegurances i Reassegurances
 • Nou Micro Bank, SAU
 • CaixaBank Equipment Finance, SAU
 • Wivai Selectplace, SAU
 • Comercia Global Payments, EP, SL
 • BuildingCenter, SAU
 • Imagintech, SA

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo

 B. Oferta comercial de productes i serveis pels canals seleccionats

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és posar a la seva disposició ofertes comercials únicament a través dels canals que vostè ens hagi autoritzat en donar-nos el seu consentiment.

Només realitzarem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri.

Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Categories de dades tractades: La categoria de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual es detalla a l'epígraf 5, és:

 • dades que vostè ens haurà facilitat (identificatives i de contacte).

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de la categoria indicada, amb la finalitat de comunicar-li la nostra oferta comercial de productes i serveis pels canals seleccionats per vostè, el fan en règim de corresponsabilitat les mateixes empreses del Grup CaixaBank indicades a l'anterior epígraf 6.1 (A). Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb aquesta mateixa finalitat de comunicar-li una oferta comercial.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo

C. Cessió de dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és cedir les seves dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank amb les quals tinguem acords, amb el propòsit que li facin ofertes comercials de productes que comercialitzen.

Aquestes terceres empreses a les quals podríem cedir les seves dades es dediquen a activitats bancàries, de serveis d'inversió i assegurador, tinença d'accions, capital de risc, immobiliàries, viàries, venda i distribució, de béns i serveis, serveis de consultoria, oci i beneficosocials.

Que vostè ens autoritzi a cedir les seves dades, no significa que ho fem immediatament. Si arribem a algun acord amb una tercera empresa per cedir-li les seves dades, l'empresa receptora l'informaria d'aquesta circumstància i també dels detalls del tractament que pretén dur a terme, incloent-hi la possibilitat de retirar el consentiment per a aquest tractament.

Només realitzarem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri.

Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Categories de dades tractades: La categoria de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual es detalla a l'epígraf 5 és:

 • dades que vostè ens haurà facilitat (identificatives i de contacte).

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de les categories indicades, amb la finalitat de cedir-les a empreses que no formen part del Grup CaixaBank amb les quals tinguem acords, amb el propòsit que li facin ofertes comercials de productes que comercialitzen, el realitzen en règim de corresponsabilitat les mateixes empreses del Grup CaixaBank indicades a l'anterior epígraf 6.1 (A). Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb aquesta mateixa finalitat de comunicar-li una oferta comercial.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo

D. Identificació de clients i signatura de documentació mitjançant l'ús de la biometria

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és emprar mitjans tècnics que utilitzin la biometria per verificar la seva identitat i la seva signatura en les relacions que mantingui amb CaixaBank.

La seva autorització a aquest tractament ens permetrà sol·licitar-li el registre de la seva imatge facial, veu o empremtes dactilars amb l'ajuda de mètodes de reconeixement biomètric, per contrastar-los després amb els originals quan necessitem verificar la seva identitat o la seva acceptació de contractes o operacions.

El registre de la seva biometria és totalment voluntari, i només realitzarem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri.

Si vostè no ens dona el seu consentiment per a aquest tractament no significa que deixi d'accedir a cap producte o servei ofert per CaixaBank. En aquest cas realitzarem les tasques de verificació de la seva identitat i signatura per mitjans que no utilitzin la biometria.

Si cancel·la tots els seus productes o serveis, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament amb la cancel·lació de l'últim dels seus productes i/o serveis.

Categories de dades tractades: La categoria de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual es detalla a l'epígraf 5 és:

 • dades que vostè ens haurà facilitat (dades biomètriques).

Responsable del tractament: El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

E. Aplicació de condicions personals en contractes en cotitularitat 

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és poder-li aplicar descomptes o condicions preferents als quals té dret per l'oferta comercial de CaixaBank, en contractes en què vostè no és l'únic titular.

Dins la nostra oferta comercial, a vegades els clients poden accedir a descomptes o avantatges associats a característiques personals com ara l'edat, la situació laboral, el nombre de productes contractats, els saldos en comptes o similars.

Si s'apliquen aquests descomptes o condicions preferents en contractes en els quals vostè comparteix titularitat amb altres clients, aquests podrien saber que vostè compleix, o ha deixat de complir, els requisits que donen accés a aquests descomptes o condicions preferents.

Per exemple, si vostè tingués dret a accedir a descomptes per pertànyer a un col·lectiu professional determinat, com ara el del personal sanitari o cossos de seguretat, la resta dels titulars sabrien que vostè compleix aquesta característica en veure que s'apliquen aquests descomptes en el compte.

Pel que s'ha exposat abans, i atès que aquesta circumstància podria afectar la seva privacitat, aplicarem les seves condicions comercials en els contractes en què vostè sigui titular únic, i només realitzarem aquest tractament en contractes que comparteixi amb altres intervinents si vostè ens ha donat el seu consentiment, que romandrà vigent mentre vostè no el retiri.

Si cancel·la tots els seus productes o serveis, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament amb la cancel·lació de l'últim dels seus productes i/o serveis.

Categories de dades tractades: les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • dades que vostè ens ha facilitat, i
 • dades generades en la contractació i manteniment dels productes i serveis.

Responsable del tractament: El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

6.2. TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar els contractes que vostè sol·liciti o aquells en què vostè sigui part, o per aplicar, si vostè ho sol·licita, mesures precontractuals, segons estableix l'art. 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir Relacions Contractuals amb nosaltres. Si s'hi oposa, finalitzaríem aquestes relacions, o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals s'indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (C). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no són tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (corresponsables/responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

A. Formalització, manteniment i gestió de les relacions contractuals

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les relacions contractuals que vostè i nosaltres establim.

Això inclou el tractament de les seves sol·licituds o ordres, les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals) i el tràmit de les seves sol·licituds d'accés a sortejos, promocions o esdeveniments.

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per al correcte manteniment i execució dels contractes.

Les operacions de tractament que es realitzen en la formalització, manteniment i execució de les Relacions Contractuals, són:

 • Recollida i registre de les dades, i documents necessaris per a la contractació dels productes sol·licitats
 • Formalitzar la signatura dels contractes dels productes i serveis
 • Gestionar l'operativa dels productes i serveis que vostè hagi contractat amb nosaltres, fet que inclou la gestió de les incidències derivades, així com l'anotació i verificació dels apunts comptables de cobraments i pagaments dels productes
 • Ajustar mesures per resoldre impagaments que poguessin produir-se, fet que inclou la reclamació d'impagats
 • Realitzar les comunicacions derivades de la gestió de les Relacions Contractuals
 • Fer el seguiment i la resposta de les seves queixes i/o reclamacions.
 • Tramitar les seves sol·licituds d'accés a sortejos, promocions o esdeveniments, incloent-hi la seva gestió.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles

Responsable del tractament: El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

A més, si el producte o servei que contracti el comercialitzem des de CaixaBank, però l'emet una altra empresa, aquesta empresa serà la responsable del tractament de les seves dades en relació amb aquest contracte.

Això significa que si contracta a través de CaixaBank un pla de pensions o assegurança emesos per VidaCaixa o SegurCaixa, o una targeta emesa per CaixaBank Payments & Consumer, aquestes empreses seran les responsables de les seves dades com a emissors dels productes.

L'informarem sobre això, en detall, en la documentació contractual de cada producte o servei.

B. Anàlisi de la idoneïtat i conveniència en la contractació de productes d'inversió

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és avaluar la seva idoneïtat i la conveniència en la contractació de productes i serveis d'inversió, segons estableixen les normatives aplicables a aquests productes i serveis.

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per avaluar l'adequació de la contractació de determinats productes i serveis d'inversió que vostè desitgi contractar, i per fer un seguiment, si escau, de la idoneïtat del producte.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades generades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis

C. Anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants de productes que impliquin finançament

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és avaluar si els sol·licitants de productes o serveis que impliquin la devolució de diners avançats, o el pagament ajornat de quotes, tenen la solvència i la capacitat de devolució suficients per atendre els pagaments previstos en les operacions que s'analitzin.

La informació detallada sobre els tractaments d'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució que es realitzin quan vostè sol·liciti operacions que impliquin la devolució de diners avançats, o el pagament ajornat de quotes, se li facilitarà de manera detallada en la sol·licitud d'operació que haurà de signar quan sol·liciti aquestes operacions.

En aquesta informació li detallarem les operacions de tractaments de dades necessàries per donar curs a la seva sol·licitud, així com les conseqüències de no acceptar-los. Sense perjudici d'això, a continuació, trobarà la informació bàsica sobre aquests tractaments.

Les operacions de tractament que es realitzen en l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants d'operacions d'actiu són:

- Recollida i registre de les dades, i documents necessaris per a l'avaluació de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants.

- Aplicar a les seves dades, models de scoring consistents en l'anàlisi estadística de variables sociodemogràfiques i econòmiques. En particular, s'elaborarà un perfil del sol·licitant que inclourà:

 • El tipus d'operació sol·licitada (quota, termini, finalitat)
 • Informació socioeconòmica del sol·licitant (residència, edat i segment comercial al qual pertany el sol·licitant)
 • La situació financera global del sol·licitant (saldos, ingressos, despeses)
 • Informació consultada en bases de dades externes relatives a fitxers d'incompliment d'obligacions dineràries, així com dades de risc declarades per altres entitats financeres a la Central d'Informació de Riscos de Banc d'Espanya

Aquest perfil atribueix un valor específic a cadascuna d'aquestes dades relatives al sol·licitant i la seva sol·licitud, la suma de les quals és una puntuació equivalent a la probabilitat de morositat o incompliment de les obligacions dineràries que el sol·licitant contraurà en el supòsit de formalització de l'operació sol·licitada. La importància de cada variable i la seva influència en el resultat final es calcula prèviament a través de models per a la valoració, la gestió i el control de riscos supervisats pel Banc d'Espanya i s'inclouen en les polítiques internes de risc de l'entitat.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

Corresponsables del tractament: La normativa sectorial sobre requisits prudencials i de solvència que s'aplica al sector financer, obliga a realitzar conjuntament la concessió d'operacions de crèdit a clients, entre totes les societats que componen un mateix grup consolidat d'entitats de crèdit.

Per això, les següents empreses del Grup CaixaBank realitzen en règim de corresponsabilitat el tractament de l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants d'operacions d'actiu. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU
 • Nou Micro Bank, SAU
 • Telefónica Consumer Finance, EFC, SA
 • CaixaBank Equipment Finance, SAU
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, EFC, SAU
 • Corporación Hipotecaria Mutual, SAU, Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, SLU
 • Banco BPI, SA

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo

6.3. TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR AMB OBLIGACIONS NORMATIVES 

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessàries per complir una obligació legal que se'ns exigeix, segons allò que estableix l'art. 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són necessàries perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s'hi oposa, hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives s'indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (D). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no són tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (corresponsables/responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

A. Tractaments per complir amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Finalitat: La finalitat d'aquests tractaments és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme són:

 • Recollir la informació i documentació que permet complir amb les mesures de diligència deguda i de coneixement dels clients
 • Verificar si vostè exerceix o ha exercit càrrecs de responsabilitat pública
 • Comprovar la informació que vostè ens faciliti, contrastant-la amb fonts externes, o bases de dades dels registres públics, butlletins oficials o empreses que presten serveis d'informació.
 • Verificar la seva relació amb societats i, si és necessari, la seva posició de control en l'estructura de propietat d'aquestes
 • Comunicar i actualitzar mensualment la seva informació en el Fitxer de Titularitats Financeres, responsabilitat del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC)

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Corresponsables del tractament: Les següents empreses del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU
 • VidaCaixa, SA, d'Assegurances i Reassegurances
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, SA
 • Nou Micro Bank, SAU
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU
 • Telefónica Consumer Finance, EFC, SA
 • BuildingCenter, SAU
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, EFC, SAU
 • Corporación Hipotecaria Mutual, SAU, Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, SA
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, SA
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, SA
 • Banco BPI, SA
 • CaixaBank Titulización, SGFT, SAU
 • Bankia Fondos S.G.I.I.C., S.A.
 • Bankia Pensiones, S. A., E. G. F. P.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Bankia Fintech Venture, S.A.

B.Tractaments per complir amb la normativa en matèria tributària

Finalitat: La finalitat d'aquests tractaments és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altres normatives fiscals vigents.
Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria tributària són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la seva fiscalitat que estableixin les normes fiscals
 • Comunicar a l'Administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així estigui establert per les normes o sigui requerit per l'autoritat

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles

Corresponsables del tractament: Les empreses següents del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions en matèria tributària. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • VidaCaixa, SA, d'Assegurances i Reassegurances
 • Nou Micro Bank, SAU
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU
 • CaixaBank Titulización, SGFT, SAU
 • CaixaBank Notas Minoristas, SAU
 • Bankia Fondos S.G.I.I.C., S.A.
 • Bankia Pensiones, S. A., E. G. F. P.
 • Segurbankia, S.A.
 • Bankia Mediació, OBSV

C. Tractaments per al compliment de les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals

Finalitat: La finalitat d'aquests tractaments és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per la Unió Europea i el Regne d'Espanya.

L'operació de tractament que es fa per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals és:

 • Contrasta si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d'Espanya, el Regne Unit i/o l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Corresponsables del tractament: Les empreses següents del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU
 • VidaCaixa, SA, d'Assegurances i Reassegurances
 • Nou Micro Bank, SAU
 • CaixaBank Electronic Money EDE, SL (MoneyToPay)
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU
 • Telefónica Consumer Finance, EFC, SA
 • BuildingCenter, SAU
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, EFC, SAU
 • Corporación Hipotecaria Mutual, SAU, Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, SA
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, SA
 • Bankia Fondos S.G.I.I.C., S.A.
 • Bankia Pensiones, S. A., E. G. F. P.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Bankia Fintech Venture, S.A.

D. Tractament per complir amb les obligacions de concessió i gestió d'operacions de crèdit, i també la consulta i comunicació de riscos a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE).

Finalitat: La finalitat d'aquests tractaments és complir amb les mesures establertes per a la nostra activitat per la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema financer; la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i altres obligacions i principis de les normatives sobre concessió de préstec responsable.

Les operacions de tractament que es realitzen per complir les nostres obligacions amb relació a les operacions de crèdit són:

 • Analitzar la seva capacitat de devolució en la concessió i durant tota la vida de les operacions de crèdit que mantingui amb nosaltres, per a la gestió interna de riscos i per a la prevenció de l'impagament d'aquestes.
 • Consultar en la base de dades de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) els riscos dels sol·licitants i titulars d'operacions de crèdit
 • Proporcionar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) les dades necessàries per identificar les persones amb qui es mantinguin riscos de crèdit.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Corresponsables del tractament: Les empreses següents del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions de concessió i gestió d'operacions de crèdit, i també la consulta i comunicació de riscos a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo

6.4. TRACTAMENTS BASATS EN L'INTERÈS LEGÍTIM DE CAIXABANK

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d'interessos legítims perseguits per CaixaBank o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos de vostè, o els seus drets i llibertats fonamentals, segons el que estableix l'art. 6.1.f) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La realització d'aquests tractaments implicarà que haurem fet una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que l'últim preval. En cas contrari, no realitzaríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l'anàlisi de ponderació de l'interès legítim d'un tractament enviant la seva consulta a l'adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com.

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l'interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4.

Detallem aquests tractaments a continuació, ordenats de la (A) a la (C). Indiquem per a cadascun d'ells: l'interès legítim de CaixaBank, la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

A. Gestió de l'acompliment d'empleats, agents i proveïdors

Interès legítim de CaixaBank: L'interès legítim de CaixaBank per realitzar aquest tractament és dur a terme una gestió de les relacions amb els empleats i proveïdors basada en l'anàlisi del seu acompliment professional.

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és analitzar les operacions i contractacions que empleats, agents i proveïdors mantenen amb els clients, per poder fer seguiment del seu acompliment professional.

En aquests tractaments de dades, es tracta la informació dels clients, però la seva informació és accessòria a la finalitat perseguida. Aquests tractaments no tenen cap efecte ni conseqüència per al titular de les dades.

Les operacions de tractament que es realitzen gestió de l'acompliment d'empleats, agents i proveïdors és:

 • Seguiment de l'activitat comercial dels empleats, agents i proveïdors per al càlcul d'incentius i premis.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

Responsable del tractament: El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

B. Lluita contra el frau

Interès legítim de CaixaBank: L'interès legítim de CaixaBank per realitzar aquest tractament és evitar fraus que li suposin pèrdues econòmiques o reputacionals.

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és la lluita contra el frau que pot afectar tant CaixaBank com a vostè, i la resta dels nostres clients.

Les operacions de tractament que es fan en la lluita contra el frau són:

 • Consultar la seva identitat i la validesa dels documents identificatius aportats davant les bases de dades nacionals i internacionals gestionades per les forces i cossos de seguretat, i organitzacions anàlogues com ara la INTERPOL (Organització Internacional de Policia Criminal), per validar que vostè és el titular del document identificatiu que ens aporta i per protegir-lo del frau de suplantació (que una altra persona es faci passar per vostè).
 • Revisar i analitzar les contractacions i operacions que es fan en els nostres sistemes per protegir els nostres clients del frau en canals electrònics i prevenir ciberatacs.

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

Responsable del tractament: El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

C. Creació d'informes estadístics per al seguiment i la gestió de l'activitat de CaixaBank

Interès legítim de CaixaBank: L'interès legítim de CaixaBank és fer el seguiment de l'evolució del negoci de l'Entitat, estudiar el comportament i evolució de la cartera de clients, productes i serveis, i dissenyar-ne de nous.

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és realitzar informes estadístics i models matemàtics que permetin el seguiment de l'activitat de l'Entitat.

Les operacions de tractament que es realitzen en la creació d'informes estadístics per al seguiment i la gestió de l'activitat de CaixaBank són:

 • Agrupació de les dades dels clients i les seves Relacions Contractuals per confeccionar estadístiques
 • Tractament de les dades estadístiques per a la confecció d'informes de gestió i la creació de models matemàtics

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

Responsable del tractament: El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

7. Destinataris de les dades

Responsable i corresponsables del tractament de les dades

Les dades que tractem en la seva condició de client de CaixaBank les tractem des de CaixaBank. Si els tractaments són en corresponsabilitat, els fan les empreses del Grup CaixaBank, d'acord amb el que hem exposat per a cadascun dels tractaments.

Autoritats o organismes oficials

Les entitats de crèdit com CaixaBank i altres proveïdors de serveis de pagament podem estar obligats legalment a facilitar informació sobre les transaccions que fem a les autoritats o organismes oficials d'altres països situats tant dins com fora de la Unió Europea. Aquesta obligació es dona en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, així com en el marc de la supervisió prudencial de les entitats de crèdit que fan el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu.

També poden estar subjectes a aquesta obligació els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics amb els quals mantenim relacions i als quals transmetem les dades per dur a terme transaccions.

Fitxers de compliment o incompliment d'obligacions dineràries

Si vostè deixés de pagar qualsevol de les obligacions dineràries que ha contret amb nosaltres pel que fa a les nostres Relacions Contractuals, podrem comunicar, en les condicions i amb els requisits previstos en la normativa, les dades de l'impagament als següents sistemes d'informació creditícia:

 • Fitxer Asnef: Asnef Equifax Serveis d'Informació sobre Solvència i Crèdit. Apartat de correus 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)
 • Fitxer Badexcug: Apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades personals i a no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei, davant aquests fitxers de compliment o incompliment a les adreces que li hem indicat.

Comunicació de dades en l'externalització de serveis

A vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal.

Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que realitzem una selecció responsable de prestadors de serveis que inclou requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

 • Serveis de gestió interna financera
 • Serveis de suport administratiu
 • Serveis d'auditoria i consultoria
 • Serveis jurídics i de recuperació d'actius i impagats
 • Serveis de pagament
 • Serveis de màrqueting i publicitat
 • Serveis d'enquestes
 • Serveis de centre d'atenció telefònica
 • Serveis logístics
 • Serveis de seguretat física
 • Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d'informació, arquitectura, allotjament, processament de dades)
 • Serveis de telecomunicacions (veu i dades)
 • Serveis d'impressió, d'ensobrar, enviaments postals i missatgeria
 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)
 • Serveis de manteniment d'edificis, instal·lacions i equips

8. Terminis de conservació de les dades

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals

Tractarem les seves dades mentre segueixin vigents les relacions contractuals que hàgim establert.

Conservació de les autoritzacions per als tractaments basats en el consentiment

Farem tractaments de dades basats en el seu consentiment, fins que vostè el revoqui.

Si vostè cancel·la tots els seus contractes de productes i serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però no revoca els consentiments que ens hagués donat, nosaltres automàticament els deixarem sense efecte des del moment que deixi de ser client.

Conservació per al compliment d'obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions

Una vegada revocades les autoritzacions d'ús de les seves dades mitjançant la retirada del seu consentiment, o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, conservarem les seves dades únicament per complir amb les obligacions legals i per permetre la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.

Tractarem aquestes dades aplicant-hi les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només són utilitzades per a aquestes finalitats.

Destrucció de les dades

Destruirem les seves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l'activitat de CaixaBank i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre vostè i nosaltres.

9. Transferències de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu

A CaixaBank tractem les seves dades dins l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l'Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades.

Per això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis, d'acord amb el que estableix el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar al que estableixen les normes europees o que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.

10. Decisions automatitzades

Si durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres adoptéssim decisions que poguessin produir efectes jurídics sobre vostè o el poguessin afectar significativament (per exemple, denegar-li la contractació d'un determinat producte) basades únicament i exclusivament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d'una persona), l'informarem sobre això, així com de la lògica en virtut de la qual l'hem adoptat, en la documentació contractual del producte o en el servei que ens hagi sol·licitat.

Així mateix, en aquest moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos facilitant-li el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

11. Revisió

Realitzarem una revisió d'aquesta Política de Privacitat cada vegada que resulti necessari per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris, o la realització de nous tractaments.

L'avisarem pels canals de comunicació habituals, sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privacitat.