Certificació ISO 22301:2012 – Continuïtat de Negoci

La Norma Internacional ISO 22301:2012 és un estàndard que proporciona a empreses i tot tipus d'organitzacions solucions i pràctiques per assegurar la marxa del negoci davant possibles contingències, ja siguin petits incidents o grans catàstrofes que poden interrompre la seva activitat.

Protegint així els interessos dels seus clients, proveïdors, accionistes, empleats i garantint el compliment de les obligacions regulatòries.

ISO-22301
iso3_certificate

CaixaBank disposa d’una rigorosa política i objectius de continuïtat de negoci, aprovats per la Direcció, que inclou un Pla de Continuïtat de Negoci (PCN). Aquest pla comprèn els processos, l'equip humà, els sistemes, les instal·lacions i els proveïdors.

Així mateix CaixaBank ha desenvolupat un Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci (SGCN), basat en l’estàndard internacional, i ha obtingut la certificació ISO 22301:2012 del seu SGCN.

Amb tot això indicat anteriorment CaixaBank garanteix:

  • L’acompliment de les recomanacions dels reguladors, Banc d’Espanya, MIFID, Basilea II, etc.; i
  • La màxima seguretat en les operacions, tant en els processos habituals com en situacions extraordinàries.
i demostra també als seus clients, inversors i altres grups d’interès:
  • El seu compromís amb la Continuïtat de Negoci; i
  • La implantació i operativitat d’un SGCN segons l’estàndard internacional més reconegut; i
  • La realització de les millors pràctiques respecte a la gestió de la Continuïtat de Negoci; i
  • L'existència d’un procés cíclic basat en la millora contínua;
La certificació abasta les àrees clau dels Serveis centrals. D’aquestes àrees destaquem Serveis informàtics perquè, per tal d’incloure-la en la certificació, s’ha hagut de demostrar a l’entitat certificadora que CaixaBank disposa d’un Pla de recuperació davant desastres (DRP) o Pla de contingència tecnològic totalment operatius.