La PSD2 és la Normativa Europea de Serveis de Pagament, que, entre altres mesures, reforça la seguretat en els pagaments que es produeixen per Internet i, per tant, incrementa la protecció al client davant possibles riscos de frau.

A partir d'ara, CaixaBank, fruit d'aplicar la PSD2, establirà procediments d'autenticació reforçada (SCA per les sigles en anglès) que permetin comprovar la teva identitat o assegurar la validesa de l'instrument de pagament que estiguis utilitzant (p. ex., d'una targeta) quan compris per Internet.

Què és l'autenticació reforçada (SCA) i com m'afectarà com a client?

L'autenticació reforçada permetrà verificar que quan compris per Internet realment siguis tu qui ho facis. L'autenticació reforçada requereix que quan facis una compra en un comerç electrònic utilitzis almenys dos elements diferents, coneguts com a factors d'autenticació. Aquests elements són independents (la vulneració d'un no compromet la fiabilitat dels altres), de manera que es protegeixi la confidencialitat de les teves dades. Existeixen els tres factors d'autenticació següents:

Coneixement ('una cosa que només el client sap')
Per exemple: contrasenya, PIN

Possessió ('una cosa que només el client té')
Per exemple: un ordinador, un mòbil

Inherència ('una cosa que el client és')
Per exemple: rastre, reconeixement facial, en general, dades biomètriques

Per aquesta raó, quan facis compres per Internet, des de CaixaBank verificarem dos d'aquests tres factors a través de la banca digital de CaixaBankNow.

A més, una vegada entris a CaixaBankNow t'informarem sobre l'import de la compra i del beneficiari, fet que et permetrà verificar que les dades són correctes abans de finalitzar la compra.

En tots els comerços hauré d'utilitzar la forma d'autorització nova de compres per Internet?

Fins ara només alguns dels comerços electrònics requerien que el client introduís la clau de 6 dígits que rebia per SMS al seu dispositiu mòbil per finalitzar la compra. Aquest procés d'autorització reforçava la seguretat del client a l'hora de comprar per Internet. Amb l'aplicació de la normativa PSD2, aquest deixa de ser un procés d'autorització vàlid, ja que tots els comerços electrònics s'han d'adaptar a la normativa nova i ser un comerç electrònic segur.

Per aquesta raó, d'ara endavant, a mesura que els comerços s'adaptin a la normativa nova, s'incrementarà el nombre de comerços electrònics que requeriran la forma d'autorització nova (a través de l'aplicació o del web de CaixaBankNow), que ofereix més seguretat al client.

Sempre hauré d'autoritzar les compres a través de la banca digital de CaixaBankNow?

No totes les compres per Internet requeriran l'autenticació reforçada. La normativa té en compte una sèrie d'excepcions segons el nivell de risc, el tipus de moneda, la quantia de l'operació i la recurrència de l'operació:

  • En aquells comerços electrònics en els quals s'hagi pogut comprovar que no existeix risc de frau i que són segurs no caldrà aquesta forma d'autoritzar nova.
  • En operacions d'escassa quantia quan:
    • L'import de la compra no excedeixi els 30 euros i
    • L'import acumulat de les compres en línia des de l'última aplicació de l'autenticació reforçada no excedeixi els 100 euros; o bé, que el nombre de compres en línia des de l'última aplicació de l'autenticació reforçada no superi les 5 operacions consecutives