• Més seguretat en les teves operacions de pagament: tal com t'hem explicat en l'apartat de PSD2: com t'afecta?, a partir del 14 de setembre s'ha reforçat la seguretat en l'accés a la teva banca electrònica i en totes les operacions de pagament.

  • Més transparència: la informació sobre els productes i paquets de productes es presentarà de manera clara i informant de la seva adquisició separada, així com dels costos i comissions associats a cada producte o servei. A més, les entitats bancàries estan obligades a remetre al Banc d'Espanya informació sobre els serveis més comuns i les comissions associades a aquests serveis. Es preveu en un futur que el lloc web del Banc d'Espanya permeti comparar aquestes comissions

  • Més facultats: pel que fa als càrrecs domiciliats (rebuts), podràs rescindir l'autorització per al seu càrrec en el teu compte fins que la rebi el teu banc. A més, si no estàs d'acord amb un càrrec en el teu compte, podràs sol·licitar la seva devolució de manera incondicional durant les 8 primeres setmanes des del seu càrrec. A més, si consideres que una operació en el teu compte no l'has autoritzat tu, podràs sol·licitar la seva devolució durant els 13 mesos següents al seu càrrec; t'abonarem el seu import i s'analitzarà si estava autenticada. En cas de no estar-ho, es confirmarà la devolució de l'import.

  • Més llibertat: podràs gestionar el teu compte de pagament i efectuar operacions no només a través de la banca electrònica del teu banc, sinó també a través d'Agregadors Financers (aplicacions que recullen informació de diverses entitats bancàries). El teu banc també pot donar-te la possibilitat d'agregar dins la seva banca electrònica la informació de la resta d'entitats on tinguis comptes.

  • Més agilitat: les reclamacions que interposis davant l'entitat i estiguin relacionades amb Serveis de Pagament seran contestades en 15 dies hàbils.

  • Més mobilitat: els consumidors tenen un dret de trasllat de comptes de pagament d'un proveïdor a un altre de manera gratuïta i mitjançant l'emplenament d'un formulari. Aquest trasllat inclourà tota la informació necessària per al trasllat, les ordres permanents, transferències i càrrecs, les transferències entrants i emeses al compte de pagament original, així com tots els fons. Aquest trasllat només pot denegar-se en casos taxats, com ara quan hi hagi obligacions de pagament exigibles i pendents.