Què es un Warrant?

Els warrants són productes financers derivats; en concret, són opcions negociables en forma de títol valor que ofereixen al propietari el dret, però no l’obligació, a comprar (call) o vendre (put) una quantitat determinada d’actiu (actiu subjacent) a un preu fix (preu d’exercici o preu strike) durant un període de temps fins a una data predeterminada (data de venciment) a canvi del pagament d’un preu (prima).

Característiques

  1. Un warrant, igual que una acció, és un títol valor i, com a tal, no es pot vendre si no s’ha comprat abans, però és totalment negociable, és a dir, es pot comprar o vendre tantes vegades com es vulgui i obtenir-ne el benefici o la pèrdua corresponent.
  2. Un warrant és un producte derivat, la qual cosa significa que el warrant deriva de l’existència prèvia d’un altre actiu, denominat actiu subjacent.
  3. L’actiu subjacent pot ser qualsevol tipus d’actiu financer: índex, acció, tipus d’interès, divises, cistelles d’accions, obligacions, matèries primeres, etc.
  4. Un warrant té fixats des de l’emissió l’actiu subjacent, el preu d’exercici i el venciment. Alhora, es coneix la quantitat d’actiu subjacent a què dona dret cada warrant, denominat “ràtio”. D’aquesta manera, si la ràtio d’un warrant sobre un actiu subjacent és 0,50, significa que un warrant dona dret a comprar o vendre mitja unitat d’actiu subjacent.
  5. En comprar un warrant s’adquireix el dret, no l’obligació, a comprar o vendre l’actiu subjacent.
  6. El preu que es paga pel warrant es denomina prima, i és el que costa adquirir el dret a comprar o vendre l’actiu subjacent.
  7. La prima depèn de diversos paràmetres: el preu d’exercici, el preu de l’actiu subjacent, la volatilitat, el temps a venciment, el tipus d’interès i els dividends.
  8. La diferència més important entre la inversió directa en l’actiu subjacent i la inversió en warrants rau en el fet que el desemborsament fet per comprar un warrant és inferior al desemborsament per adquirir l’actiu subjacent, obtenint el mateix benefici o pèrdua.
  9. “Exercir” un warrant és fer efectiu el dret a comprar o vendre l’actiu subjacent. Quan s’exerceix un warrant, la liquidació es pot fer per lliurament físic de l’actiu subjacent contra el pagament del preu d’exercici, o bé per lliurament financer, és a dir, liquidar per diferències entre el preu de mercat de l’actiu subjacent el dia que s’exerceix i el preu de l’exercici.