Perquè, si hi ha quelcom millor que un bon futur, és un futur de deu.

Comença a planificar un estalvi per a la teva jubilació, de manera sistemàtica i constant, per tenir la possibilitat de complementar els teus ingressos i disposar de més tranquil·litat el dia de demà.

Valor Futur 10, Unit Linked és una assegurança d'estalvi sistemàtic, en format Unit Linked i amb primes periòdiques mensuals, on el prenedor assumeix els riscs de les inversions que hi estan vinculades.

Es tracta d'un producte que ofereix gran flexibilitat en les aportacions i accés a carteres d'inversió dinàmiques amb garantia mínima de les primes aportades durant els primers 10 anys, o fins que es compleixin els 67 any d'edat (en cas d'invalidesa o defunció)3.

Amb Valor Futur 10, Unit Linked delegues la gestió de la teva inversió en els nostres experts i, a partir de 50 €, pots invertir en carteres amb més pes en renda variable, l'actiu amb més creixement a llarg termini.

Tindràs disponibles tres carteres d'inversió que pots triar amb diferents comissions i combinacions d'actius de renda fixa i variable, que pots triar en funció de les teves necessitats i objectius d'inversió. Aquestes carteres es poden anar modificant* a mesura que passa el temps i s'acosta la data de jubilació.

La gràfica següent et mostra les possibles combinacions amb cada cartera:

Renda fixa i altres actius
Pes en renda variable

*El canvi de cartera d'inversió per la totalitat del saldo estarà disponible a partir de l'1 d'abril del 2020 i pot comportar una variació en la política de costos corresponent a la nova cartera. El canvi d'inversió no suposa cap tipus d'impacte fiscal i no afectarà la garantia del capital de defunció o d'invalidesa absoluta i permanent.

Gaudeix d'un deu en:

Facilitat

A partir d'una aportació de 50 € mensuals i fins a un màxim de 10.000 € a l'any, podràs tenir accés a inversió en renda variable, l'actiu amb més creixement a llarg termini.

Flexibilitat

Tindràs la possibilitat de fer aportacions extraordinàries*.

Liquiditat

Ofereix la possibilitat de rescat total en qualsevol moment i sense cap tipus de penalització. L'import del rescat serà el valor de mercat de la cartera d'inversió en aquell moment; per tant, si es fa abans de l'horitzó de temps recomanat, podrà augmentar el risc de pèrdua de capital**.

Garantia

Tindràs el capital garantit en cas d'invalidesa o defunció durant els primers 10 anys o, si l'has contractat amb més de 57 anys, fins que compleixis els 67 anys. Així, podràs invertir en carteres amb més pes en renda variable per intentar treure el màxim profit dels teus estalvis, amb la tranquil·litat de saber que tu i els teus tindreu el vostre esforç garantit en cas que succeeixi qualsevol eventualitat coberta***.

*VidaCaixa podrà autoritzar temporalment l'abonament de primes extraordinàries. La modificació d'aportacions i canvis de cartera d'inversió per la totalitat del saldo estaran disponibles a partir de l'1 d'abril del 2020.

**Un cop fet el rescat, no es permetrà contractar aquest mateix producte ni d'altres amb les mateixes característiques fins que no hagin passat tres mesos des de la data de rescat.

***Cobertura en cas d'invalidesa absoluta i permanent (IAP) i defunció: durant els primers 10 anys (o, si l'ha contractat amb més de 57 anys, fins que compleixi els 67 anys), l'assegurat tindrà el capital garantit per a si mateix en cas d'invalidesa absoluta i permanent (IAP) o per als seus beneficiaris en cas de defunció. Abans de cobrar la prestació, el beneficiari haurà d'aportar la liquidació de l'impost sobre successions o l'acreditació de l'exempció fiscal. La cobertura d'IAP acaba en la data de finalització de la garantia i exclou la cobertura de defunció. En cas que es produeixi el cobrament de la contingència, el contracte quedarà cancel·lat.

En el cas de:

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

  • Mentre no es rescati l'operació, els rendiments que es generen no estan subjectes a l'IRPF.
  • En cas de rescat, tributaran en l'IRPF com a rendiments de capital mobiliari. La prestació per invalidesa absoluta i permanent també tindrà consideració de rendiment del capital mobiliari i estarà subjecte a retenció a compte de l'IRPF.
  • A aquests efectes, cal destacar que, en cas de rescat, en funció de cada territori i, si escau, de quina sigui l'evolució del valor de mercat de la inversió, és possible que, segons la legislació vigent corresponent, per al càlcul del rendiment fiscal no es pugui minorar tota la prima única satisfeta i, per tant, en aquest cas es tindria com a resultat un rendiment fiscal superior.

Impost sobre el patrimoni

  • Si tens l'obligació de liquidar l'impost sobre el patrimoni, has de declarar el valor de rescat a 31 de desembre.

Impostos de successions

Com que es tracta d'una assegurança de vida-estalvi, els beneficiaris podran tenir la possibilitat d'aplicar-se una reducció fiscal en l'impost de successions. Aquestes reduccions depenen de cada comunitat autònoma.