Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció i contractació.

Assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S. A., operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, S. A. U. d'Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S. A. d'Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la DGSFP amb el codi OE0003. Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin escaure per negligència professional, de conformitat amb la legislació vigent. Es pot obtenir més informació al seu lloc web.