1. Les assegurances MyBox tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la seva prima és mensual (l'opció de pagament anticipat/prima única, en què el preu del primer període de l'assegurança s'abona en la seva totalitat en la data en què l'assegurança comença a tenir efecte, queda reservada per a clients de Banca Premier o Banca Privada). No s'aplicaran recàrrecs per fraccionament. Per a l'assegurança MyBox Vida, el preu depèn del capital assegurat i de l'edat de l'assegurat en el moment de la contractació de l'assegurança de vida. Els clients de més de 62 anys i fins a 67 anys només poden contractar MyBox Vida amb la cobertura de defunció. En contractar MyBox Vida, podràs accedir a la contractació de MyBox Decessos. L'assegurança MyBox Salut Sèniors no disposa de pagament anticipat. L'assegurança MyBox Decessos es pot contractar des dels 18 fins als 66 anys. Si l'assegurança es renova, la prima de renovació pot recalcular-se de conformitat amb les condicions de la pòlissa. A partir del quart any, la pòlissa de les assegurances MyBox es renovarà anualment de manera automàtica. Subjecta a les condicions de MyBox.

Assegurances de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, de conformitat amb la legislació vigent. Pots obtenir més informació a la seva pàgina web.

NRI: 20377-2021-05555